ALV Amsterdam: nieuw coalitieakkoord

28 mei 2018, van 20:00 tot 22:00, Roei- en Zeilvereniging De Amstel, Hobbemakade 122 | Roei- en Zeilvereniging De Amstel, Hobbemakade 122

Door GroenLinks, D66, PvdA en SP in Amsterdam is (donderdag 24 mei) een coalitieakkoord gepresenteerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering komt het onderhandelingsresultaat aan de orde.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Resultaat onderhandelingsresultaat
4. Commissie voor voordracht samenstelling nieuw bestuur 2018-2020
5. Rondvraag en sluiting

Bij 3.
Na een inleiding vanuit het afdelingsbestuur over het proces, legt de gemeenteraadsfractie (bij monde van Marjolein Moorman en Sofyan Mbarki) verantwoording af over het bereikte onderhandelingsresultaat. Hierna is er gelegenheid voor het geven van reacties en het stellen van vragen. Het is niet mogelijk om amendementen op het akkoord in te dienen. Om deel te nemen aan het college van burgemeester en wethouders, dient de afdelingsvergadering in te stemmen met deelname.

Bij 4.
Voorgesteld wordt om een commissie de opdracht te geven om tot een voordracht te komen voor de samenstelling van een nieuw afdelingsbestuur. Het huidig bestuur treedt af op 15 november 2018. De commissie zal een profielschets opstellen voor het bestuur, kandidaten werven en op basis van gesprekken tot een voorstel komen voor de samenstelling van het nieuwe bestuur.
Als leden van de commissie worden voorgesteld:

  • Liselore van der Heijde
  • Flora Breemer
  • Lisa van den Boogaard
  • Walther Haaswijk
  • Martin Schutrups
  • Bart van Bruggen

Algemeen.

  • De vergadering is openbaar toegankelijk. Leden ontvangen bij registratie bij binnenkomst een stempas.
  • De vergadering wordt voorgezeten door Peter de Jong, afdelingssecretaris – in verband met verblijf van de afdelingsvoorzitter in het buitenland.
  • Vooraf vragen of opmerkingen? Mail naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.