Door op 30 oktober 2016

Aanvalsplan laaggeletterdheid Noord nodig

De huidige aanpak van laaggeletterdheid in Noord is te mager, en richt zich niet op de juiste dingen. Nieuwe voorstellen zijn te weinig ambitieus. De PvdA is kritisch over de aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam Noord.

 

In stadsdeel Noord is 29% van de inwoners laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen, schrijven en rekenen. En dat heeft enorme gevolgen: deze Noordelingen leven korter, leven ongezonder, leven vaker in armoede, hebben minder kans op een baan, en kunnen niet altijd meedoen met het sociale leven. Noord heeft in Amsterdam daarom terecht prioriteit in de aanpak voor laaggeletterdheid in Amsterdam.

 

Uit het Taalplan Noord 2017 blijkt dat in Noord meer aanbod nodig is, en meer vrijwilligers om dat aanbod mogelijk te maken. Er is een  hechter samenwerkingsnetwerk nodig en een betere betere signalering van laaggeletterdheid. Tenslotte is een goede verbinding nodig tussen participatie en armoedeprogramma’s. Volgens de PvdA worden hier de juiste conclusies getrokken door het Bestuur en is er veel werk aan de winkel.

 

De PvdA constateert echter dat de huidige aanpak van Noord niet goed aansluit bij de bestrijding van laaggeletterdheid, en dat kansen worden gemist bij de voorstellen in Taalplan Noord 2017. We trekken vier conclusies:

 

  1. Een te eenzijdige doelgroep

Uit de inventarisatie blijkt dat Noord vooral taalvaardigheidsondersteuning geeft aan anderstalige Noordelingen. Dat is volgens de PvdA een te eenzijdige benadering. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal anderstaligen die de taal onvoldoende machtig zijn meer dan twee keer zo hoog is dan bij autochtone Nederlanders. Aan beiden zou het flankerend beleid dus aandacht moeten geven.

  1. Een te eenzijdige aanpak

Er wordt  in het huidige aanbod vooral gericht op spreekvaardigheid, niet op lees, schrijf en rekenvaardigheden.

  1. Een goede verbinding met armoedeprogramma is goed, maar méér is nodig

In Amsterdam Noord is bijvoorbeeld ook een  veel te hoog niveau voortijdig schoolverlaters. Uit onderzoek blijkt dat ook dit een belangrijke factor is voor laaggeletterdheid. Een relatie met het onderwijsbeleid ligt voor de hand.

  1. Te weinig ambitie voor aanpak laaggeletterdheid

De PvdA vond de voorstellen onvoldoende ambitieus. Portefeuilehouder Erna Berendse (SP) beaamde dat, maar gaf aan dat er niet meer geld beschikbaar was. Maar hoeveel geld dan hiervoor wel beschikbaar was, blijkt niet uit de informatie. Hoeveel méér nodig is, en wat dan méér gedaan kan worden, bleef ook onduidelijk.

Portefeuillehouder Erna Berends gaf aan graag méér te willen doen. We waren daarom blij dat zij inging op ons aanbod om verder te spreken over een aanvalsplan laaggeletterdheid. Ook de VVD fractie zal hierbij aansluiten.