Door op 23 april 2010

Beschouwingen bij coalitieakkoord ‘Bouwen en verbinden in Noord’

We staan aan het begin van een nieuwe bestuursperiode met een nieuwe coalitie en een nieuwe opdracht. De opdracht is wat de PvdA fractie betreft nog uitdagender dan de opdracht die we 4 jaar geleden meekregen, namelijk: “hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, ondanks de teruglopende inkomsten voor ons stadsdeel, de dienstverlening op peil blijft houden”. Of nog sterker geformuleerd: “hoe kunnen we ondanks de flinke bezuiniging die we met zijn allen moeten gaan realiseren toch nog verder werken aan de ambities die wij voor het stadsdeel hebben”.

De economische crisis zorgt er voor dat wij op vele punten ons beleid aan de realiteit moeten aanpassen. Het coalitieakkoord vermeldt dat er “geen heilige huisjes zijn”. De ambities van de PvdA zijn echter niet veranderd. De PvdA houdt vast aan haar speerpunten Jeugd en Jongeren, Armoedebestrijding, Werkgelegenheid en het verder ontwikkelen van Amsterdam Noord.

Degene die het voorliggende coalitieakkoord leest kan niet anders concluderen dan dat deze onderwerpen het fundament zijn voor de nieuwe bestuursperiode. Het coalitieakkoord mag ambitieus genoemd worden. Hoewel er volgens ons nog weinig keuzes in staan geven de geformuleerde ambities een duidelijk zicht op de keuzes die we de komende jaren gaan maken voor Noord.

Voor de PvdA is één ding helder: Wie in dit coalitieakkoord gelooft, gelooft niet in een botte bezuinigsoperatie. Wij geloven in vernieuwen van het beleid. Wij geloven in slim bezuinigen: in meer doen met minder. In het creëren van win-win situatie door samenwerking te zoeken met de bewoners, instellingen en bedrijven in Noord. Wij geloven in het creëren van ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving.

Wij zullen ervoor waken dat iedereen in Noord de kans blijft krijgen zich te ontwikkelen en mee te doen aan de maatschappij. En als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden dan staat bij ons voorop dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Dit is voor ons geen verkiezingsslogan maar de essentie voor het beleid waar wij voorstaan. Wij zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
• Wij nemen er geen genoegen mee dat kinderen niet aan sport doen omdat ze de contributie niet kunnen betalen.
• We zullen niet accepteren dat ouderen vereenzamen omdat ze het geld niet hebben iets buiten de deur te doen.
• Wij pikken het niet als jongeren hun studie moeten afbreken omdat ze geen stageplaats of leerbaan kunnen vinden. Evenmin pikken wij het dat jongeren niet naar school gaan of een andere dagbesteding hebben.
• De toegankelijkheid voorzieningen zoals de schuldhulpverlening, voorschoolse educatie en het aanbod van activiteiten voor jongeren willen wij garanderen.

Kortom er ligt een opdracht voor de komende vier jaar. Een opdracht die goed geformuleerd is in het coalitieakkoord. De fractie van de PvdA staat 100% achter dit akkoord. We hebben ook nog wel wat wensen, zoals bijvoorbeeld een buitenbad bij het nieuw te bouwen zwembad, maar dit wordt niet geblokkeerd door voorliggende tekst.

Wij hebben vertrouwen in dit bestuur, en misschien nog belangrijker, wij hebben vertrouwen in Noord. Ik wens het dagelijks bestuur wat vanavond geïnstalleerd wordt en de leden van de raad veel wijsheid en inspiratie toe.