Door Canan Uyar op 19 mei 2014

Bizarre behandeling begroting 2015 in bestuurscommissie Noord

Na de verkiezingen in maart zijn de stadsdelen bestuurscommissies geworden. Voortaan besluit de gemeenteraad over de financiën van de bestuurscommissies. En dat heeft enorme gevolgen voor het stadsdeel zo bleek uit een presentatie hierover aan de fracties op 13 mei jl.
Omdat de gemeenteraad in november 2014 een besluit neemt over de begroting van 2015, moeten de stadsdelen ‘hun’ begrotingsvoorstellen voor de zomer al aanleveren. De stadsdeelbegrotingen worden in de nieuwe situatie namelijk een onderdeel van de gemeentebegroting. Om dat mogelijk te maken, heeft het College van B&W besloten dat alle stadsdelen hun zgn. rompbegroting (dat zijn zeg maar alle middelen waarover het stadsdeel al eerder besloten heeft) op 1 mei jl moesten indienen. Op 15 juni moet het Dagelijks Bestuur al een besluit nemen of er per programma nog een verschuiving plaatsvindt tussen de programma’s (bijv. of er geld van leefomgeving naar veiligheid of het sociale domein gaat, of juist andersom), en moeten dat meedelen aan het College van B&W. Op 18 juni komt het algemeen bestuur van de bestuurscommissie bijeen om over de voorstellen te spreken, en twee weken later moet er een definitief besluit worden genomen over de begrotingsvoorstellen voor 2015 vanuit Amsterdam Noord.
Er is een aantal problemen, dat hierdoor ontstaan:
a.Omdat we geen goed inzicht in de begroting hebben (want geen inzicht hoeveel geld Amsterdam Noord gaat krijgen), weten we niet hoeveel voorstellen we kunnen indienen;
b.Omdat we al in mei en juni de begroting moeten regelen voor 2015, betekent het dat we een half jaar vroeger dan voorheen al een beeld moeten geven van welke richting we volgend jaar op willen voor Noord, waardoor je geen rekening met nieuwe ontwikkelingen rekening kunt houden;
c.Omdat er een onderhandeling van Dagelijks Bestuur en College van Bestuur gaat plaatsvinden over de voorstellen van stadsdeel Noord, betekent dat het begrotingsvoorstel van Noord niet zomaar wordt uitgevoerd. Dat geldt dus voor voorstellen van een fractie of het DB in de bestuurscommissie, ook als die op breed draagvlak kunnen rekenen. Bij overvragen sneuvelen voorstellen, bij ondervragen mis je kansen voor Noord;
d.Omdat we zo vroeg al de opgave moeten doen aan de stad, is het bijna onmogelijk om de voorstellen van het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen van begin april al in 2015 uitte kunnen voeren. Daar heb je namelijk meer tijd voor nodig;
e.Omdat we niet weten hoe de coalitie in Amsterdam eruit gaat zien, weten we niet welke voorstellen het meeste kans maken voor instemming;
f.Omdat we geen voorjaarsnota krijgen, zeg maar de voortgangsrapportage van het jaar 2014, weten we niet of het Dagelijks Bestuur op koers ligt bij de uitvoering van de begroting en of er bijgestuurd moet worden binnen de begroting en hoe dat dan moet;
We hebben met alle leden van de bestuurscommissie een goed gesprek hierover gehad, en zij deelden de zorgen. We zullen op een andere manier moeten gaan werken, en dat is even wennen. Dat wordt voor de hele bestuurscommissie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, een zoektocht.
We gaan als PvdA fractie zo goed mogelijk kijken hoe we onze idealen ook financieel kunnen realiseren in Noord. Dat wordt dus dit jaar even zoeken. Op verzoek van de PvdA fractie komt er in ieder geval een voortgangsrapportage over de begroting 2014, en bleek dat andere fracties wel wat zagen in het idee van een prioritering in de voorstellen die we richting de centrale stad sturen. Omdat ook andere bestuurscommissies met dezelfde situatie zitten, zal de PvdA fractie met collega’s contact opnemen over de aanpak zodat we van elkaar kunnen leren. En om zeker te zijn dat alles gaat zoals we willen, moeten we goed opletten wat er bij de begrotingsbehandeling in de Centrale Stad in november gebeurd.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar