10 februari 2014

Meer werk, minder werkloosheid

Verschijnselen van armoede hebben veel te maken met werkloosheid. Betaalde banen zijn het beste middel om mensen uit armoede, isolement en werkloosheid te halen. Je zelfrespect groeit als je voor jezelf en je naasten kunt zorgen. Daar willen we als PvdA dan ook hard aan werken in de komende vier jaar.
Sommige signalen staan gelukkig op groen. De groei van werkgelegenheid in Noord en het aantrekken van talloze nieuwe bedrijven is buitengewoon positief. Er komen immers meer arbeidsplaatsen bij. Van alle stadsdelen kende Noord de afgelopen jaren de grootste groei van het aantal nieuwe banen. Bestaande en nieuwe bedrijfstakken (creatieve industrie, horeca, toerisme maar ook maakindustrie, bouw en detailhandel) zorgen voor een minder kwetsbare lokale economie. Vestiging van (maak)industrie bevordert de PvdA door faciliteren (vestigingslocaties), verleiden (IJ-oever bijvoorbeeld) en stimuleren (hardnekkig erop af blijven gaan).

Meer mensen uit Noord aan de slag
Hoe positief ook, de banengroei in Noord komt nog te weinig ten goede aan (langdurig) werklozen in ons stadsdeel. Vooral forensen van buiten Amsterdam vinden werk in Noord. Een van de oorzaken van dit verschijnsel is de groeiende kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt. Sommige bedrijven staan bijvoorbeeld te springen om technisch personeel, dat echter te weinig vanuit de scholen in Noord uitstroomt naar een betaalde baan. De PvdA wil samen met ondernemers en scholen optrekken om te stimuleren dat de werkgelegenheidsgroei ook echt banen voor mensen uit Noord oplevert. Waar dat daaraan bijdraagt zal de PvdA in de gemeente pleiten voor vermindering van regeldruk, meer stageplaatsen en praktijkleerplekken, meer aantrekken van bedrijven die ook voor lager opgeleiden voldoende werk hebben.
Werk moet zich niet alleen aan de IJ-oevers en op de grote bedrijventerreinen concentreren, maar ook in de wijken en buurten en in de winkelcentra. Nu komt het aan op locaties als Hamerstraatgebied (fashion en nieuwe maakindustrie), detailhandel in nieuwe winkelcentra en versmarkten, de vernieuwing van het grote winkelcentrum Buikslotermeerplein in het CAN-gebied, de ontwikkeling van Buiksloterham en andere veelbelovende clusters. Ondernemers moeten kansen krijgen, ook via bijvoorbeeld winstgevende buurtondernemingen. Daarbij moet plaats zijn voor iedereen, hoogwaardige werkgelegenheid maar ook eenvoudige arbeid.

Versterking buurteconomie
De versterking van de buurteconomie in Noord willen wij voortzetten: de ontwikkeling van kansenzones, afspraken met corporaties over de inzet van onderhouds- en klussenteams, overleg met DWI om belemmerende regels overboord te gooien, doelgericht winkelstraatmanagement. De aanpak in de Van der Pekbuurt is een goed voorbeeld: daar zijn in de afgelopen jaren tal van ondernemers bij hun start op weg geholpen. Ook het Zonneplein in Tuindorp Oostzaan verdient een dergelijke winkelstraat-aanpak. We ondersteunen de oprichting van buurtcoƶperaties en andere ondernemersinitiatieven.

Landelijk Noord
De agrarisch ondernemers in Noord willen we zeker blijven helpen, onder andere door gebiedsmanagement en verkorting van lastige procedures: de boeren zorgen voor het prachtige landschap van Waterland en dat is alleen mogelijk als ze kunnen uitbreiden, ook met toeristische voorzieningen. Het initiatief van de Poort van Waterland als toeristisch bezoekerscentrum op de grens van stad en land ondersteunen we van harte, temeer omdat toerisme een sterk groeiende bedrijfstak is met veel arbeidsplaatsen.

Inzet van de PvdA:
* Meer mensen uit Noord aan de slag, dus ruimte voor banen plannen zoals: Noord Werkt: toeleiding naar de arbeidsmarkt voor mensen met een grote afstand tot werk.
* Stimuleringsprojecten voor werkgevers in Noord. We prikkelen scholen en bedrijfsleven om intensief samen te werken in arbeidsmarktprojecten, met name t.b.v. technische beroepen
voortzetting van het vestigingsbeleid voor grote bedrijven, creatieve industrie en kleinschalige maakindustrie, MKB-ondernemingen en start van nieuwe (kleine) ondernemers in Noord
stimuleren van wijkeconomie en zelfbouwprojecten met ondersteuning en gerichte subsidies, kansenzones en winkelstraatmanagement
* Voldoende stage- en praktijkplekken zodat leerlingen hun opleiding af kunnen maken
* We zetten ons in voor een gebiedsmanager die boeren in Landelijk Noord helpt bij agrarische uitbreidingsplannen en initiatieven voor landschappelijk toerisme.

Dit is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het hele verkiezingsprogramma kunt u vinden op deze website onder de kop standpunten.