Door op 9 april 2010

Nieuwe coalitie van PvdA, GroenLinks en SP!

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Rob Post, Coby van Berkum (beiden PvdA), Kees Diepeveen (Groen Links) en Willem Paquay (SP). Zij zien het als hun taak om het gezonde optimisme dat heerst in Noord vast te houden en verder uit te bouwen. Het nieuwe stadsdeelbestuur legt dan ook de nadruk op het uitvoeren van projecten waar al mee gestart is en zal het ‘oude’ met het ‘nieuwe’ de komende vier jaar vooral resultaatgericht met elkaar trachten te verbinden. Want het stadsdeel staat de komende jaren voor grote uitdagingen die vragen om daadkracht en creatieve oplossingen. De economische- en financiële crisis treft ook Amsterdam-Noord. Daarbij is het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Noord is een stadsdeel waar het prettig wonen is en waar alle voorwaarden aanwezig zijn om op prettige wijze samen te leven. De uitdaging waar het stadsdeelbestuur de komende vier jaar voor staat is bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te prikkelen om eigen initiatieven te nemen. Iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd mee te doen en te werken aan een bruisend en leefbaar stadsdeel. Participatie is de komende bestuursperiode een sleutelwoord.

Jeugd blijft een belangrijk speerpunt. Kinderen en jongeren verdienen voldoende kansen om zichzelf te kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat onze jeugd onbezorgd kan opgroeien in een veilige omgeving en goed onderwijs geniet. Daarnaast wil dit bestuur niet te lang praten maar vooral doen. Ook in economische tegenspoed blijven wij bouwen aan Noord!

De voornemens van het bestuur worden samengevat in acht programma’s. Hieronder volgt per programma een aantal maatregelen:

1: Jeugd & Onderwijs
• Een veelzijdige mix aan onderwijs is nodig in Noord. Wij maken ons daarom sterk voor de komst van een aantal instellingen voor beroeps gerichtonderwijs (MBO/HBO). Kinderen in Noord moeten in hun eigen stadsdeel naar school kunnen gaan.
• Het hoge percentage voortijdige schoolverlaters moet worden teruggedrongen, onder meer door een coachingstraject waardoor de aansluiting tussen VMBO en MBO verbetert.

2: Veiligheid
• Publiek moet veilig kunnen winkelen en werknemers moeten veilig kunnen werken in de detailhandel en in bedrijven. Terugdringen van het aantal winkelovervallen en inbraken bij bedrijven verdient dan ook onze prioriteit. Het ontwikkelen van preventieprogramma’s als het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt hierbij. Instrumenten als cameratoezicht worden ingezet als onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen.

3: Dienstverlening
• Openingstijden van loketten van het stadsdeel moeten zijn afgestemd op de wensen van burgers en bedrijven. Het bestuur onderzoekt daartoe periodiek hoe inwoners van Noord tegen haar dienstverlening aankijken.
• De stadsdeelwebsite wordt verbeterd, zodat deze toegankelijker en begrijpelijker wordt voor inwoners. Alle informatie die het stadsdeel verspreidt, is tevens te raadplegen via de stadsdeelwebsite.

4: Zorg, Welzijn, Sport & Cultuur
• Het bestuur wil meerjarige afspraken maken met welzijnsorganisaties over gezamenlijke vernieuwing van het welzijnswerk in Noord. De nieuwe aanpak moet meer op de wensen van bewoners en op de wijk gericht zijn.
• Het nieuwe bestuur voert een activerend armoedebeleid, waarbij het activeringsfonds als middel ingezet blijft worden. Minimumhuishoudens worden gestimuleerd zich via werk aan armoede te onttrekken. Scholing, vrijwilligerswerk en leerwerkplekken zijn hulpmiddelen om aan werk te geraken en deel te nemen aan de samenleving.

5: Beheer Openbare Ruimte & Milieu
• De openbare ruimte wordt op efficiënte wijze onderhouden met speciale aandacht voor bereikbaarheid en begaanbaarheid voor kinderwagens en mensen met een handicap. Daarnaast is er speciale aandacht voor speelplekken voor kinderen, parken en openbaar groen. Ook het ophogen van bushaltes is een voorbeeld om dit streven te realiseren.
• Nadat de vorige raad een initiatief heeft omarmd van bewoners die duurzame energie door de bouw van windmolens willen opwekken, wordt in deze coalitieperiode besloten op welke locaties er windturbines komen en wordt in overleg met ontwikkelende partijen de voorbereidingen voor de plaatsing van windturbines in gang gezet (vergunningen, bouwrijp maken).

6: Bouwen & Wonen
• De bestaande bouwprogramma’s waarvoor sloop al heeft plaatsgevonden, worden zo snel mogelijk tot uitvoering gebracht. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan woningen en bedrijfsruimtes, maar ook aan de afbouw van de Noord-Zuidlijn, een nieuw zwembad en de nieuwbouw van de winkelcentra op het Mosveld, Waterlandplein en De Banne.
• Woningcorporaties worden meer op hun verantwoordelijkheden aangesproken, met name op het gebied van onderhoud.
• In de afspraken met woningcorporaties over nieuwbouw en stedelijke vernieuwing stimuleert het stadsdeelbestuur dat klimaatneutraal bouwen en wonen een zo hoog mogelijke prioriteit krijgt. Ook worden afspraken gemaakt over het beter isoleren van woningen.

7: Werken & Economische ontwikkeling
• Het bestuur wil dat er meer nieuwe bedrijven naar Amsterdam-Noord komen, niet alleen in de creatieve industrie maar ook in de maakindustrie, de toeristische sector en bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid.
• De werkloosheid wordt effectiever aangepakt, ondermeer door meer omscholing- en bijscholingsmogelijkheden voor jonge en oudere werklozen en meer stageplaatsen en leer/werkplekken voor jongeren. Daarnaast wil dit bestuur doorgaan met het uitzendbureau speciaal voor jongeren.
• Het is van belang dat kleine winkelcentra blijven bestaan. De komende periode wordt ingezet op het stimuleren van winkels in de wijk.

8: Bestuur & Participatie
• De komende periode gaan we de digitale dienstverlening verder verbeteren. De mogelijkheden van de moderne media zullen worden ingezet om de bewoners en ondernemers beter te bedienen.
• We betrekken bewoners vroeg bij de plannen van hun buurt. Het bestuur hecht aan goede contacten met de buurten en zal hierin een actieve rol spelen. Goed functionerende bestaande buurtbeheren behouden hun ondersteuning. Plannen voor de buurt worden gemaakt met bewoners, zij zijn de experts van hun buurt.