Door Canan Uyar op 3 februari 2016

PvdA blijft hameren op lagere schooluitval in Noord

Een diploma is belangrijk voor een goede kans op een baan. Daarom hamert de PvdA keer op keer op het omlaag brengen van het aantal  jongeren dat zonder een diploma van school gaat.  In de vorige bestuursperiode is het aantal drastisch omlaag gegaan. Maar nu maakt de PvdA zich zo langzamerhand zorgen.

In 2012 had Noord nog het grootste percentage voortijdige schoolverlaters van Amsterdam:  20% van de jongeren uit Noord viel uit zonder het behalen van een zgn. startkwalificatie. Dit aantal was aan het eind van regeerperiode 2010-2014 teruggebracht tot 13%. Dat was een hele prestatie op zich.

Vanaf 2014 is voortijdig schoolverlaten stedelijk beleid geworden, maar de bestuurscommissie gaat over de uitvoering van dat beleid.  De samenwerkende partijen PvdA-D66 en SP spraken in het zgn. Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 de ambitie uit om het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Amsterdam-Noord verder te verminderen.  We spraken af om van 13% in ieder geval naar het Amsterdamse gemiddelde van 11% te gaan.

We zijn inmiddels bijna twee jaar verder.  Half januari ontving het Algemeen Bestuur van Noord een eerste evaluatie. De huidige cijfers stonden er echter niet in. Canan Uyar, fractielid namens de PvdA in Amsterdam Noord: ‘ We maken ons zo langzamerhand zorgen. We zijn twee jaar verder, en weten niet of we op koers liggen of er mogelijk een schepje bovenop moeten doen’.

De PvdA fractie heeft het Dagelijks Bestuur dringend verzocht om zo snel mogelijk te komen met cijfers. De portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur zegde toe dat zodra de cijfers bekend zijn dit met ons te delen. We houden het in de gaten.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar