Door Canan Uyar op 17 april 2015

PvdA krijgt antwoord op schriftelijke vragen Jongerenwinkel PEKzz

Afgelopen weekend zijn de ramen van de jongerenwinkel Pekzz op de Resedastraat voor de tweede keer binnen twee maanden ingegooid. PvdA fractielid Canan Uyar had schriftelijke vragen hierover gesteld aan het Dagelijks Bestuur van Bestuurscommissie Noord.
Fractielid Uyar is tevreden met de antwoorden en de brief richting de bewoners. Uyar vindt goede communicatie van essentieel belang bij dit soort incidenten. En zal vinger aan de pols blijven houden.

Hieronder antwoorden van het Dagelijks Bestuur:

Geachte mevrouw Uyar,
Op 3 februari jl. heeft u schriftelijke vragen (R15-00355/358) gesteld Inzake het incident in de van der Pekbuurt waarbij de ramen van de Jongerenwinkel zijn ingegooid. Deze vragen zijn vervolgens beantwoord, maar per abuis niet naar u verstuurd, mijn excuses hiervoor. Middels deze brief ontvangt u alsnog de beantwoording van de door u gestelde vragen.
Helaas heeft er afgelopen weekend opnieuw een incident plaatsgevonden waarbij de ramen van het Jongerencentrum weer zijn ingegooid. Middels deze brief wordt daarom ook meteen een update gegeven over de maatregelen die naar aanleiding van dit incident zijn ondernomen.

Is het DB op de hoogte van dit gebeuren?
Ja, het DB is op de hoogte van het incident.

Weet het DB wie de daders zijn en is de toedracht al bekend?
Oplettende buurtbewoners hebben rond 2 uur’s nachts gebeld toen zij geluid hoorden. Zij zagen de (mogelijke) daders wegrennen, maar konden helaas geen signalement geven. Tot dusver zijn er nog geen aanhoudingen verricht.
Update 14 april: Afgelopen weekend heeft er opnieuw een incident plaatsgevonden waarbij de ramen van DOCK zijn ingegooid. De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht.

Zijn er tot nu toe signalen bekend van hangjongeren die voornamelijk rondom de jongerenwinkel rond hangen?
Nee, deze signalen hebben wIJ niet gekregen. Vanzelfsprekend trekt de Jongerenwinkel wel Jongeren aan. Verder komen er bIJ het Buurtveiligheidsteam (BVT) soms signalen binnen van Jongeren die elders in de wijk rondhangen en voor overlast zorgen, hier wordt dan snel op ingespeeld.

Update 14 april 2015: De politie heeft in beeld welke jongeren voor overlast zorgen in de buurt en een vermoeden wie betrokken zijn bij het ingooien van de ramen. Met deze jongeren wordt op korte termijn een gesprek gevoerd. Stadsdeel, politie en DOCK hebben nauw overleg over de aanpak van de overlast en inmiddels een aantal maatregelen genomen, zoals extra surveillance door het Buurtveiligheidsteam dat actief is in de buurt en de inzet van straatcoaches.

Deelt u de mening van de bewoners dat dit onveilige gevoelens roept?
Het is uiteraard erg vervelend dat dit is gebeurd, zowel voor de buurt als voor de medewerkers van Doek. Bij de politie en bij de buurtwerkers zijn echter geen signalen binnen gekomen over onveiligheidsgevoelens van bewoners naar aanleiding van dit incident. Daarnaast heeft Ymere er zorg voor gedragen dat de dichtgetimmerde ramen zo snel mogelijk zijn vervangen, voor een betere uitstraling richting de buurt.
Update 14 april 2015: Inmiddels heeft Ymere noodglas geplaatst en probeert zo snel mogelijk weer nieuwe glas te plaatsen. DOCK en Stadsdeel voeren verder gesprekken met direct omwonenden over de beide incidenten en eventuele onveiligheidsgevoelens.

Is er een verband/patroon te zien wat betreft meerdere hangjongeren en inbraken in de buurt na komst van de jongerenwinkel?
Er is geen verband te zien tussen de komst van de hangjongeren en het aantal inbraken in de buurt en de komst van de jongerenwinkel. Daarnaast is door politie en stadsdeel de afgelopen periode tijdens het Donkere Dagen Offensief flink ingezet op het aantal inbraken in de wijk, de resultaten hiervan zijn zeer positief.
Update 14 april 2015: Inmiddels is bekend dat het aantal inbraken in de van der Pekbuurt de eerste 14 weken van 2015 met ruim 22% is afgenomen ten opzichte van het aantal inbraken in dezelfde periode in 2014.

Is er voldoende gecommuniceerd met de bewoners over de komst van de Jongerenwinkel?
Bij de vestiging van de jongerenwinkel in de Van der Pekbuurt heeft destijds (2013) afstemming plaatsgevonden met de wijkagent en professionals in de buurt. Ymere heeft vervolgens deze locatie mogelijk gemaakt. De buren zijn persoonlijk ingelicht door een jongerenwerker van DOCK. Ook is de buurt uitgenodigd voorde opening. De jongeren zelf hebben zich ingezet om de buurtte betrekken bij de opening van de jongerenwinkel, zie ook http://www.dockzz.nl/adamnoord/opening-jonaerenwinkel-pekzz/.

Zijn er klachten binnengekomen over de vestiging van de jongerenwinkel op deze plek?
Nee, er zijn bij het stadsdeel geen klachten binnen gekomen over de vestiging van de jongerenwinkel. Ook bij de gesprekken die DOCK heeft gevoerd met de buurt over de opening van de jongerenwinkel is niet naar voren gekomen dat er klachten zijn.

Een goede communicatie richting de bewoners kan heel veel ruis wegnemen. Is het Stadsdeel en Dockzz van voornemen om de communicatie met de bewoners te verbeteren?
Het stadsdeel investeert, in samenwerking met onder meer de politie, veel in dit gebied. Zowel op objectieve als op subjectieve veiligheid. Communicatie met bewoners is daarin essentieel. Het BVT is actief en zichtbaar in de wijk aanwezig, onder meer door bewonersbijeenkomsten, acties in de wijk en gesprekken met de buurt. Doel is een benaderbare politie en gemeente voor alle bewoners en ondernemers. Ook Doek onderhoudt actief contact met buurtbewoners door gesprekken te voeren. Ook naar aanleiding van de vernieling. Uit deze gesprekken is niet naar voren gekomen dat er sprake is van weerstand in de buurt met betrekking tot de jongerenwinkel.
Update 14 april 2015: Het Stadsdeel en DOCK hebben gezamenlijk een brief opgesteld die wordt langs gebracht bij de directe buren van de Jongerenwinkel (zie bijlage). Met de buren wordt tevens een gesprek gevoerd over de incidenten die hebben plaatsgevonden en de genomen maatregelen.

Is er voldoende nazorg aangeboden voor medewerkers, jongeren en de buurtbewoners na dit gebeuren?
De politie heeft contact met DOCK over het incident en de verdere afloop en ook vanuit het stadsdeel is er contact geweest over het incident en de verdere afloop. In principe wordt er geen nazorg verleend vanuit slachtofferhulp na vernieling, tenzij er omstandigheden zijn die dit vragen, dan wordt dit alsnog georganiseerd. Bij de politie is geen verzoek binnen gekomen voor slachtofferhulp.
Update 14 april 2014: Het Stadsdeel en DOCK gaan deze week nog gezamenlijk langs bij de behoefte hebben aan een vervolggesprek of een andere vorm van nazorg dat wordt dit georganiseerd.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijk werker. Ze werkt op projectbasis voor verschillende organisaties zoals zelforganisaties, gemeenten en het ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit en geeft advies over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Canan werd in 2010 en in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen.

Meer over Canan Uyar