Door Canan Uyar op 13 november 2015

PvdA krijgt antwoord op schriftelijke vragen over Rietzangerweg/Mussenstraat

Afgelopen oktober is fractielid Canan Uyar aangesproken door bewoners van Vogelbuurt over op handen zijnde aanpassing van de Rietzangerweg/Mussenstraat.
Uyar is op uitnodiging van de bewoners zelf op locatie geweest en heeft naar ze geluisterd.

Volgens de bewoners was er tijdens de inspraak van deze verbouwing het een en ander misgegaan. Ze voelden zich niet gehoord door de portefeuillehouder en waren boos en teleurgesteld. Zij gaven aan zich niet te herkennen in de nieuwe plannen en waren bang dat het plein zijn 30-jarig functie als ontmoetingsplek ouders en speelplek (5-12 jarigen) hierdoor dreigde te verliezen.
Om meer duidelijkheid over deze situatie te krijgen heeft Uyar schriftelijke vragen gesteld.

Hieronder antwoorden van de portefeuillehouder:

1- Klopt het dat de aanpassing van de Rietzangerweg en het pleintje voor het
Vogelnestschool binnenkort gaat beginnen en dat hieraan een bewonersinitiatief ten
grondslag ligt?
De herinrichting van de Rietzangerweg is begin november begonnen, halverwege
januari 2016 zal dat ook zichtbaar zijn op het plein, dat wil zeggen dat dan de eerste
schop in de grond gaat. Het opknappen van het pleintje aan de Rietzangerweg is het
resultaat van een uitnodiging in december 2012 aan bewoners om met ideeën te komen over de inrichting van de openbare ruimte.
2- Klopt het dat het plein zijn 30-jarig functie als ontmoetingsplek ouders en speelplek (5-12 jarigen) hierdoor dreigt te verliezen?
Het plein is en blijft een buurtplein, en is daarom een openbare, voor publiek
toegankelijke ruimte die op verschillende manieren gebruikt kan worden, onder andere als ontmoetingsplek en speelplek. Bij de inrichting van het plein is, vanwege recente jeugdoverlast, en samen met bewoners, politie en veiligheidsdeskundigen, ook gekeken hoe de kansen op jeugdoverlast in de toekomst afgeremd kan worden.
3- Was er genoeg draagkracht voor dit bewonersinitiatief? Het gaat om een plein dus
moeten de bewoners zich erin herkennen, denkt u ook niet?
Voor de totstandkoming van het huidige ontwerp is vanaf december 2012 een
participatietraject doorlopen. Daarvoor is vanaf het voorjaar 2013 een aantal
bijeenkomsten georganiseerd waarbij rekening is gehouden met wensen van alle
betrokken partijen. De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een consensusontwerp dat voortgekomen is uit twee in juni 2013 ingediende ontwerpen. De twee ontwerpen
werden ingediend door een vrijwilligster van de school en een bewoonster van de
Rietzangerweg (zie onder punt 5). In de fase van het in elkaar schuiven van de twee
ontwerpen lijkt verwarring te zijn ontstaan over de herkenbaarheid onder bewoners in het uiteindelijke ontwerp. Begin oktober 2015 hebben een groep bewoners (deels georganiseerd in de buurtvereniging De Vogelburen) en de nieuwe schooldirecteur aangegeven zich niet te herkennen in het ontwerp. Daarop is alert gereageerd door met deze groep in gesprek te gaan om te achterhalen wat er precies aan de hand was: de direct omwonenden van het plein zijn tevreden over het ontwerp. De schooldirecteur en de groep bewoners die zich begin oktober meldden, missen speelgelegenheid en hebben opmerkingen t.a.v. de verkeersveiligheid. In gesprek met deze bewoners en de schooldirecteur zijn afspraken gemaakt over de haalbaarheid van mogelijke aanpassingen in het huidige ontwerp in relatie tot het bestaande tijdspad.
4- Op welke wijze is de inspraak geregeld?
In januari 2013 zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd op verschillende plekken in de IJplein/Vogelbuurt. Tijdens deze bijeenkomsten is bewoners gevraagd om plannen te bedenken die de leefbaarheid kunnen verbeteren in eigen buurt of straat. Daar hebben toen drie bewoners van de Rietzangerweg op gereageerd. Bij deze bewoners hebben zich op verzoek van de toenmalige directeur van Het Vogelnest vrijwilligers van de school aangesloten.
N.a.v. een bijeenkomst op 22 mei 2013 is afgesproken, in overleg met school en
bewoners, om in klein comité alle opmerkingen te bespreken en te verwerken in een
ontwerpvoorstel. Ook is toen afgesproken dat de voormalig directeur, namens de school contactpersoon is. Verder heeft het stadsdeel in 2013 en 2014 twee keer per jaar bewonersbijeenkomsten georganiseerd om bewoners te informeren over de voortgang van de uitwerking van de verschillende initiatieven, zo ook de Rietzangerweg. Eén keer in het voorjaar tijdens de initiatievenmarkt en eind van het jaar tijdens de maandelijkse bijeenkomst “Teamoverleg op locatie”.
De initiatiefnemers waren de contactpersonen namens de bewoners, met hen is
afgesproken dat ze zouden zorgen voor terugkoppeling in de buurt.
5- Klopt het dat de plannen na inspraak erg veranderd zijn ten opzichte van het voorlopig ontwerp?
In het voorjaar van 2013 zijn er twee ontwerpen gemaakt, één door betrokkenen van de school en één door een buurtbewoonster. In overleg met de directie van de school en de buurtbewoonster zijn de twee ontwerpen in elkaar geschoven. Vanwege jeugdoverlast op het plein werd een voetbalvoorziening niet gewenst geacht. Dit heeft geleid tot één ontwerp waarbij elementen uit beide ontwerpen zijn meegenomen en dat heeft in hoofdlijnen geresulteerd in het ontwerp zoals dat er nu is.
Het ontwerp zoals dat er nu ligt, is gepresenteerd op de informatieavond op 13 oktober 2015, waarbij onder andere alle bewoners van het plein, de school en bewoners van aangrenzende straten zijn uitgenodigd middels een brief die per adres in de bus is gedaan.
6- Hoe hoog zijn de kosten van de voorgestelde aanpassingen en op welke wijze zijn deze kosten gedekt?
De kosten bestaan uit HSV (focus) gelden (€ 135.000) en Groengelden (€ 50.000):
totaal € 185.000.
7- Klopt het dat er asbest is gevonden in de fundering van het plein? Is dit
gecommuniceerd met de bewoners?
Het is bekend bij het stadsdeel dat er, zoals op meerdere plekken in de stad, asbest
onder het plein aanwezig is. Zolang het asbest onder de straatbedekking ligt is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Het gevaar op verspreiding kan niet ontstaan bij werkzaamheden zolang de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Het naleven van deze veiligheidsvoorschriften is uiteraard een standaard onderdeel bij het uitvoeren van werkzaamheden. Zodra het duidelijk werd dat er onrust bij bewoners over dit onderwerp was, is er direct actie ondernomen. Bewoners en de school Het Vogelnest zijn in de week van 19 oktober middels een brief (zie bijlage) op de hoogte gebracht. Aan de school is gevraagd deze brief na de herfstvakantie onder de ouders te verspreiden.
8- Volgens de nieuwe plannen veranderd er ook wat aan de verkeerssituatie rondom het plein. Is de veiligheid van het plein, de gebruikers en de schoolkinderen hierin gewaarborgd?
Het ontwerp is in de Centrale VerkeersCommissie (CVC) besproken (hier wordt onder andere de verkeersveiligheid bekeken) en akkoord bevonden. In het CVC zitten: Cliëntenbelang, Fietsersbond, GVB, Politie, Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR), Ruimte en duurzaamheid (R&D). Naar het oordeel van de professionals is de veiligheid afdoende.
9- Klopt het dat het Vogelnestschool zich niet herkent in deze verbouwing?
We hebben gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen waaronder de voormalige en de huidige directeur van Het Vogelnest. Daarin werd ons duidelijk dat de huidige directeur niet tevreden is met de voorgestelde inrichting van de Rietzangerweg.
10- Klopt het dat zowel de school als de bewoners bij de definitieve ontwerp niet erbij zijn betrokken en ermee niet instemmen?
Vanaf einde 2012 / begin 2013 tot aan de presentatie van het huidige ontwerp in oktober 2014, zijn zowel de school als bewoners betrokken bij en uitgenodigd voor de
verschillende bijeenkomsten.
11- Wat is de planning voor de mogelijke aanpassingen?
Wij zijn in overleg met vertegenwoordigers van betrokken partijen om te bekijken of er vóór 15 november 2015 aanpassingen gemaakt kunnen worden in het al vastgestelde ontwerp.
12- Als het plein groen wordt en er is straks geen ruimte om te voetballen, om elkaar te ontmoeten, met elkaar te feesten verliest de buurt zijn bedrijvigheid en betrokkenheid. Deelt u deze mening?
Het plein blijft een voor publiek toegankelijke openbare ruimte dat op verschillende
manieren gebruikt kan worden, onder andere als ontmoetingsplek en speelplek.
13- Is mogelijk om dit plan ook aan de AB voor te leggen en/of te presenteren zodat we op de hoogte zijn van de historie en heden?
De historie is hierboven gemeld. Aan het AB wordt het huidige ontwerp ter kennisname getoond, na afronding van het proces.

 

Canan Uyar dankt de portefeuillehouder voor de antwoorden en zegt het proces te blijven volgen.

 

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijk werker. Ze werkt op projectbasis voor verschillende organisaties zoals zelforganisaties, gemeenten en het ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit en geeft advies over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Canan werd in 2010 en in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen.

Meer over Canan Uyar