Door Canan Uyar op 24 maart 2015

PvdA schrift motie: verbetering communicatie

PvdA schrift motie:verbetering communicatie

Daar de Bestuurscommissie nu een andere rol heeft namelijk ‘oren en ogen van Noord’ vindt de PvdA dat de communicatie naar en met bewoners in Noord nog belangrijker is geworden.

Ons zijn namelijk signalen bereikt dat:
-ongeadresseerde brieven, uitnodigingen en mededelingen van de bestuurscommissie niet bij alle bewoners op de mat valt,
-veel bewoners in Noord een NEE-NEE sticker op hun postbus hebben waardoor zij geen of minder post van de Bestuurscommissie en/of andere organen, bijv. Huis van de Wijk, ontvangen,
-de bewoners hierdoor hinder ondervinden in communicatie omdat ze niet weten wat er (gaat) gebeur(t)en in hun eigen wijk.

Ook blijkt dat bewoners moeite hebben om het stadsdeel te bereiken via 14020, dit vinden ze te omslachtig en volgens hun werkt doorverbinden met de juiste afdeling en persoon niet goed.
Onze bewoners haalden eerder hun informatie volop van het stadsdeelkrant maar door stedelijk beleid is die wegbezuinigd.

Al met al signalen dat communicatie tussen bestuurscommissie en de bewoners op verschillende onderdelen tekortschiet.

Ook coalitiepartner SP deelde deze mening en heeft tijdens behandelen van de Voorjaarsnota een motie aangekondigd.
Motie verbetering communicatie is uiteindelijk geschreven door PvdA fractielid Canan Uyar.

Volgens fractielid Canan Uyar is een goede en gerichte communicatie tussen Algemeen Bestuur en de bewoners cruciaal om te zorgen dat alle informatie bij de juiste plek en persoon terecht komt.

PvdA fractie is van mening dat:
-bewoners meer betrokken kunnen en moeten worden bij activiteiten en voornemens in eigen buurt als ze hiervan op de hoogte zijn,
-door bewoners bij hun woon en leefomgeving te betrekken er bijgedragen kan worden aan de sociale cohesie,
-de bewoners in de gelegenheid moeten worden gesteld gehoord te worden en actuele informatie tot zich te nemen,
-participatiesamenleving nadrukkelijk naar samenwerking, communicatie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid verwijst, -een goede relatie tussen overheid en burger zonder betrokkenheid van de samenleving zou hier haaks op staan.

Motie vraagt het Dagelijks Bestuur:
-te kijken naar mogelijke verbeteringen die op het gebied van communicatie richting de bewoners kunnen worden getroffen.
-in een verkennende notitie uiteen te zetten wat de mogelijkheden zijn om de communicatie richting de Noordse bewoners te verbeteren, daar waar het gaat om goed informatievoorziening;
-hierover de bestuurscommissie te informeren voor het zomerreces en dit mee te nemen in de begrotingsvoorstellen voor 2016

Motie is op 16 maart samen met SP ingediend en met algemene stemmen aangenomen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar