Door Chris Laarman op 16 juni 2013

Van de afgevaardigde(n)

Voorwoord

De ledenvergadering van de afdeling Amsterdam-Noord heeft mij verkozen als haar afgevaardigde naar het Congres en de Politieke Ledenraad (elk met een plaatsvervanger) en het Gewest Noord-Holland (met drie collega’s).

Onze afdeling is te klein om als zodanig stemrecht te hebben in de Politieke Ledenraad, dus breng ik er slechts mijn persoonlijke stem uit. De Verenigingsraad kom ik al helemaal niet in. Overigens zoeken we zowel naar nieuwe leden als naar samenwerking („regiobinding“) met een andere te kleine afdeling.

Ik ben Chris Laarman, en ik verwelkom uw inbreng op v.c.laarman @ gmail.com (maar dan zonder de spaties). Ik zit niet op Facebook, Twitter en zo. Hebt u mij iets te zeggen, maar hebt u geen Internet, dan weten afdelingsbestuur en deelraadsfractie (en vele anderen) u aan mijn postadres en telefoonnummers (vast en mobiel) te helpen.

Ik roep iedereen op om zich op de hoogte te stellen en zich te uiten ook buiten de beperkte kaders die ik hieronder noem. Ga ervanuit, dat binnen de PvdA iedereen graag tegen u wil praten en graag naar u wil luisteren. Uiteraard heeft ook deze vuistregel uitzonderingen. Doe mee!

Hebt u drempelvrees? Misschien kunnen we samen naar een bijeenkomst.

De campagne trekt (hopelijk) pas weer aan in 2014: op 19 maart verkiezingen voor de Gemeenteraden, op 22 mei voor het Europees Parlement. Misschien kunt u ons aanspreken, hopelijk wilt u weldra meedoen.

Tip: Zorg dat uw gegevens zo goed mogelijk ingevuld staan op Mijn PvdA. Veel e-mail (uitnodigingen) wordt u slechts toegezonden als het betreffende onderwerp uw belangstelling zou hebben.

Noot: het ombouwen van alle websites van de PvdA lijkt bijna voltooid. Ik weet echter niet, wat nog ontbreekt…

Congres

In het algemeen staat informatie over het eerstvolgende Congres op de Congres-webpagina. Een link naar het voorbije Congres staat doorgaans in de (digitale) Nieuwsbrief die in beginsel elk lid elke vrijdag ontrvangt.

Op 27 april 2013 heeft het Congres in Leeuwarden de resoluties over de uitkomsten van het Van Waarde onderzoek en over Ledendemocratie vastgesteld. „Van Waarde“ is een soort tussenlaag tussen ons abstracte Beginselmanifest en komende verkiezingsprogramma’s, maar bevat bijvoorbeeld geen milieu-hoofdstuk. „Tussen leden en leiders“ beoogt de partijleden meer en rechtstreeks bij de besluitvorming te betrekken (in plaats van dat afgevaardigden zoals ik namens hen spreken en stemmen. Goede zaak!

Wellicht is elk Congres te volgen door een live stream op de landelijke website, wellicht ook bij NOS en RTL.

Politieke Ledenraad

Algemene informatie over de Politieke Ledenraad staat hier. Data en onderwerpen van komende Ledenraden weet ik nu niet te vinden. Een link naar de voorbije Politieke Ledenraad staat doorgaans in de (digitale) Nieuwsbrief die in beginsel elk lid elke vrijdag ontrvangt.

Wellicht is elke Politieke Ledenraad te volgen door een live stream op de landelijke website, wellicht ook bij NOS en RTL.

Zondag 12 mei 2013 was in de Jaarbeurs een Politieke Ledenraad over de ophef omtrent de strafbaarstelling van illegaliteit, voortvloeiend uit het congres van 27 april.

Gewest

In het algemeen staat informatie over bijeenkomsten van het Gewest op diens Agenda-webpagina. In beginsel komt het voltallige gewest bijeen in maart, juni, september en december, op een zaterdag om 10:30, voor vergaderingen in Lion d’Or te Haarlem (vlakbij het station).

Wordt de vergadering uitgebreid met bespreking van een onderwerp en wellicht een rondleiding, dan wordt die op wisselende plaatsen in de provincie gehouden.

Een terugblik op de laatste gewestelijke bijeenkomst is doorgaans te vinden in de eerstvolgende uitgave van „Provinciaal“.

Op de gewestelijke vergadering van 17 maart 2012 is het gewestelijk bestuur verkozen. Voortaan worden de bestuursleden verkozen voor vier jaar, elke twee jaar de helft. Als overgangsmaatregel zijn degenen met de minste stemmen nu voor twee jaar verkozen.

Op zaterdag 15 juni 2013 wordt in Halfweg een regiodag gehouden over het Noordzeekanaalgebied (de haven).

Chris Laarman

Chris Laarman

Ik ben van 1956, mislukt scheepswerktuigkundige, afgestudeerd jurist, omgeschoold tot programmeur, met als voornaamste arbeidservaring financiële administratie en sinds 1991 als bron van inkomen een WAO-uitkering. Sinds 1983 woon ik in Noord (Vogelbuurt/IJplein), en sinds 2007 ben ik lid van de PvdA. Vooral sinds het volgen van de Rosa Leergang streef ik naar herkenbaarheid van

Meer over Chris Laarman