Door op 24 juni 2012

Voorjaarsnota

Op 20 en 21 juni vergaderde de deelraad en vond de behandeling van de Voorjaarsnota plaats. Fractievoorzitter Markus Sanders hield daarbij namens de PvdA beschouwingen. De wensen van de PvdA kort samengevat; de meest kwetsbare inwoners van Noord steunen, de buitenruimte in Noord aantrekkelijk houden en Noord verder laten ontwikkelen tot een dynamisch stadsdeel.
De volledige beschouwingen kunt u hieronder lezen en de moties die door de PvdA tijdens de vergadering zijn ingediend vindt u onderaan het artikel.

Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Maandag 2 juli zal de tweede kamer een wetsvoorstel behandelen dat waarschijnlijk het resultaat zal hebben dat het democratisch gehalte van de gemeentepolitiek 30 jaar in de tijd teruggezet wordt. Vanavond behandelen wij de voorjaarsnota 2012. Het doel van vanavond is om richting te geven aan het beleid in 2013 voor Amsterdam Noord en de jaren daarna.
De moties die vanavond ingediend worden, zullen niet allemaal tot grote veranderingen in het stadsdeel leiden. Toch vraag ik u eens stil te staan bij de vraag:  “welke moties die vanavond ingediend worden, hadden de gemeenteraad bereikt als wij er niet zouden zijn?”
Zouden er vragen gesteld zijn over de zorgelijke positie van FC Nieuw Amsterdam in Noord?
Hoeveel raadsleden zouden er aanwezig zijn geweest bij de inspraakavond over de   Gebiedsvisie voor Landelijk Noord?
Hoeveel werkbezoeken zouden de fracties uit de gemeenteraad in 2012 afgelegd hebben in ons stadsdeel?
Ik ga niet gissen, maar ik denk dat u het antwoord wel weet.

Voor een grote stad zijn het relatief kleine problemen, waar onze raad zich vaak over buigt. Maar het oplossen van deze kleine problemen zijn vaak van grote invloed  op het leven van de inwoners van Noord. We hebben bestaansrecht!

Ondanks alle onduidelijkheid over het financiële en politieke toekomstperspectief moeten wij richting geven aan ons Dagelijks Bestuur. Ik moet bekennen dat ik dit een stuk moeilijker vind dan de afgelopen jaren.
Vorig jaar was de boodschap duidelijk: We moeten bezuinigen. Waar gesneden kán worden móet gesneden worden. Op alle beleidsterreinen doen we een stapje terug. De afwegingen waren zwaar, zeker omdat de maatschappelijke gevolgen van sommige maatregelen niet duidelijk waren en tot op de dag van vandaag niet duidelijk zijn. Het is dan ook moeilijk om nu al en weer aan te geven waar het minder kan of juist niet.

Een stad een opgave en kadernota
Het Dagelijks Bestuur heeft vertrouwen in de wijze waarop de nieuwe bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Door het uitvoeren van de plannen in de Kadernota en één stad één opgave denken zij de bezuinigen te kunnen realiseren. Door dubbelingen in de taakverdeling tussen stad en stadsdelen te  op te sporen en  te schrappen, kunnen de directe gevolgen voor de inwoners van Amsterdam , hopen wij, zo  beperkt mogelijk blijven.
Minder aantrekkelijk lijken ons de gevolgen van de daarbij benoemde reorganisatie.
De PvdA hoopt dat voor Noord de komende jaren niet alleen een politiek, maar ook een ambtelijk apparaat behouden blijft dat zich verbonden voelt met ons Stadsdeel.

Knelpunten en nieuw beleid
Een in het oog springend punt van discussie in deze VJ Nota is de beoogde Toekomstvisie.
Nu het consumentenvertrouwen een nieuw dieptepunt heeft bereikt, de resultaten van Oranje tegenvallen, mensen pessimistisch en somber zijn over de toekomst. Stelt het dagelijks bestuur voor een Toekomst visie voor Noord op te stellen. Niet iedere fractie in de raad is van mening dat wij op dit moment een toekomstvisie moeten ontwikkelen.
De PvdA kiest er juist nu voor om samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties na te denken over het perspectief en de identiteit van Noord. Als wij de afgelopen jaren niet zo toekomstgericht waren geweest, zou Noord nog steeds een afgelegen, onbekende woonwijk zijn. En onbekend maakt onbemind.
Juist nu de stadsdelen mogelijk worden afgeschat, juist nu het toekomstgericht denken overmeesterd dreigt te worden door het pessimisme over de toekomst gaan wij toekomstgericht aan de slag.

Bezuinigingen 2012-2013
Met het vaststellen van de VJ Nota stemt de raad in met de bezuinigingsplannen voor 2013
•    Uit de bezuinigingsmonitor blijkt dat het DB er redelijk goed in geslaagd om de voorgenomen bezuinigingen tot nu toe te realiseren;
•    Waar we ons meer zorgen over maken zijn de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. Veel van de PvdA moties waren opgesteld om die effecten te matigen of om in te kunnen grijpen  als de effecten van een bezuiniging te ingrijpend blijken te zijn;
•    Een aantal van deze moties  is nog niet uitgevoerd. Zo missen we nog steeds een overzicht van de gevolgen van het sluiten van een aantal maatschappelijke accommodaties. Op pagina 81 van de VJ nota staat dat er een plan is opgesteld. De raad kent dit plan nog niet, terwijl we er in een motie wel om gevraagd hebben.
•    Ook deze VJ nota zal de PvdA een aantal moties indienen om grip te krijgen op beleidsterreinen en zodoende  meer inzicht  in de maatschappelijke effecten van een aantal maatregelen.

Onze wensen
•    Wij willen dat dit Dagelijks bestuur er alles aan doet om de meest kwetsbaren te steunen
•    Wij willen dat de buitenruimte van Noord aantrekkelijk blijft
•    Wij willen dat Noord zich verder blijft ontwikkelen tot een dynamisch stadsdeel

Kwetsbaren
Wij ondersteunen de doelstelling van het DB Beleid dat gericht is op ondersteuning van de meest kwetsbaren. Wanneer is iemand kwetsbaar?
•    Indien de persoon niet zelfstandig in staat is zijn levensbehoeften te voorzien. Wij hebben het dan niet alleen over voldoende inkomen, maar ook over het mee kunnen doen aan de samenleving, zelfontplooiing en het leggen van sociale contacten.  Drie groepen komen dan bij ons in het vizier:
Mensen die een laag inkomen hebben/ werkloos zijn:
•    Samen met de SP en GL dienen wij een motie in om richting te geven aan nieuwe werkgelegenheid- en re-integratieprojecten om mensen uit de uitkering te houden.

Geschrokken zijn wij van de toename van het aantal huisuitzettingen.
De meest schrijnende gevolgen van armoede is als je je huis wordt uitgezet omdat je de huur niet kan betalen. Dit is vooral funest voor gezinnen met kinderen die als gevolg van zo’n uitzetting vaak noodgedwongen uit elkaar gehaald worden.

Jeugd en Jongeren
Onderwijs: De inspanningen om jongeren met een diploma van school te laten gaan worden geïntensiveerd. Dit is belangrijk. Jongeren die niet naar school willen, moeten wat ons betreft direct bemiddeld worden naar werk om hun toekomst een richting te geven.
Vrije tijdsbesteding:
•    Wij dienen, samen met onze coalitiepartners, twee moties in om de effecten van de bezuinigingen op het jongerenwerk te monitoren
•    Sport: Sport is natuurlijk en belangrijk voor jong en oud. In de commissie RO hebben wij Kritische kanttekeningen geplaatst bij het accommodatiebeleid, maar door middel van een amendement ook een constructieve bijdrage geleverd daaraan. Wij verwachten bij behandeling van de begroting straks daarvan resultaten te kunnen zien.

Ouderen
•    Niet alle ouderen zijn armlastig of hulpbehoevend;
•    Niet alle ouderen zijn eenzaam en dat willen we zo houden.
Een goed Vrijetijdsaanbod en aangepaste zorg is daarom van groot belang voor welzijn en gezondheid van iedereen.

Aantrekkelijke leefomgeving en onderhoud openbare ruimte
We zijn benieuwd hoe de motie “de staat van de buurt” verder wordt uitgewerkt
Door de vliegende brigade is Noord schoner geworden, bewoners waarderen de inzet daarvan Dit moeten wij zo houden. In een aantal wijken gaat het nog niet goed genoeg. Dit zijn o.a. de wijken die in de zogenaamde focusgebieden vallen, maar ook op andere plekken kan het een tandje hoger. Om ervoor te zorgen dat door de bezuinigingen de vuilnisbakken nog schaarser  in het straatbeeld voorkomen dienen wij een motie
Het beleid wat gevoerd wordt zorgt ervoor dat we in de toekomst het veiligste stadsdeel van Amsterdam blijven.

Ontwikkelingen
Terugkijkend op de afgelopen periode kan Noord en daarmee ook de PvdA-fractie trots zijn op alles wat is gerealiseerd in het stadsdeel.
De stedelijke vernieuwing is nog in volle gang. Het Waterlandplein, de vernieuwing van de Banne, de vernieuwing in Nieuwendam-Noord, Elzenhagen, het CAN-gebied en niet te vergeten de IJ-oevers zijn hier allemaal onderdeel van.
Aanhoudend maken wij ons zorgen over de ‘oude’ gebieden in Noord die maar matig lijken te profiteren van al die vernieuwing en tegenover de goed uitziende openbare ruimte schril afsteken.
Wij willen nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om te investeren in wat dan nu de focusgebieden heten, op sociaal, economisch en fysiek gebied: zorg voor de mensen en hun leefomgeving, zorg voor voorzieningen en een schone en hele openbare ruimte. Ga ook met de bewoners in  gesprek daarover. Maar ook de overige gebieden moeten aan bod komen, bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat ook aan hun wijk wordt gewerkt. Maak duidelijk dat dit ook gebeurt.

Monumenten; het oude Noord

Noord ontleent zijn aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht meer en meer aan iconen als de Shelltoren, EYE en dergelijke, mooi, daar zijn wij trots op. De identiteit van Noord behelst natuurlijk veel meer. Denk aan de Tuindorpen zoals de Van der Pekbuurt, Tuindorp-Oostzaan, het monumentale Vogeldorp. En niet te vergeten het  Plan van Gool dat door zijn opzet uniek genoemd mag worden.
Kortom zorg voor de geschiedenis van Noord en alles wat daarbij hoort. Aarzel niet langer met de aanwijzing van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Kom op voor het hart van Noord.

Wij zullen instemmen met de VJ nota. Met onze moties die we vanavond indienen denken wij de beleidsuitgangspunten van dit dagelijks bestuur te versterken.

 

documenten: