Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam-Noord 2010-2014, samenvatting

Verder werken aan Noord

De PvdA verbindt het oude met het nieuwe Noord

Amsterdam-Noord verandert snel. Veel van het ‘oude’ maakt plaats voor het ‘nieuwe’. Dat zien we niet alleen op straat, in nieuwe wijken als Overhoeks of bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Ook minder zichtbaar gebeuren bijzondere dingen in Noord. Op onze oude NDSM-werf en in Buiksloterham is weer volop werk doordat nieuwe bedrijven zijn aangetrokken. De werkloosheid is de afgelopen periode teruggedrongen. Oude wijken worden opgeknapt. En naar het onderwijs kijken we met een nieuwe bril; nieuwe schoolgebouwen met extra ruimte voor allerlei activiteiten waar buurtbewoners, zowel oude als nieuwe, elkaar kunnen ontmoeten. Het uitgaansleven en de cultuur verandert en vernieuwt: nieuwe horeca, theaters en musea aan de IJ-oever, nieuwe festivals, nieuwe evenementen in de wijken. Ons stadsdeel wordt steeds meer een deel van Amsterdam. Het wordt leuker en afwisselender in Noord.

Aan deze vernieuwing hebben we als PvdA in Noord de afgelopen jaren hard gewerkt. Maar we zijn niet het oude vergeten. Integendeel. Het oude is immers de reden waarom zoveel Noorderlingen zich zo verbonden voelen met hun stadsdeel. Kernkwaliteiten als groen, ruimte, water, het landelijk gebied, cultuurhistorie, de tuindorpen – die mogen niet verloren gaan. De PvdA blijft zich inzetten om dat groene, bijzondere, historische Noord te behouden en te verbinden met nieuwe uitdagingen.

 

De PvdA: solidair en betrokken

Een stem op de PvdA is: kiezen voor solidariteit en betrokkenheid. Dat zijn niet zomaar goedkope woorden, maar hechte uitgangspunten die we in al ons handelen, al onze standpunten en al onze acties als basis gebruiken. De PvdA is en blijft solidair met de mensen die het financieel en sociaal gezien zwaar hebben. En we verwachten dat dat ook geldt voor mensen met voldoende kansen en brede schouders. Zij kunnen de solidariteit opbrengen om mensen die het aanzienlijk minder goed hebben getroffen, meer kansen te geven. Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Noord is onderbouwd met dit PvdA-uitgangspunt.

 

Hard werken aan vier speerpunten

De komende periode gaat het minder als gevolg van de economische crisis. Juist in moeilijke tijden mogen inwoners van Noord een nóg hogere inzet van de PvdA verwachten. We zitten niet bij de pakken neer, maar zetten alles op alles om de gevolgen van de crisis goed te beheersen. Juist op de vier speerpunten die door de crisis in het gedrang dreigen te komen zullen we stevige maatregelen blijven nemen: werkgelegenheid, jeugd en onderwijs, wonen, zorg. U kunt van de PvdA verwachten dat we daar de komende vier jaar hard aan werken!

 

 

Wat wil de PvdA met Amsterdam-Noord?

 

 • Werk in Amsterdam-Noord voor iedereen
  In de afgelopen periode, tot en met 2008, is de werkloosheid in Amsterdam-Noord teruggedrongen en is de werkgelegenheid toegenomen. Het beleid om meer bedrijven naar Noord te halen en meer mensen aan het werk te helpen heeft dus goed gewerkt. Meer jongeren zijn aan de slag gekomen. De PvdA wil de komende jaren nóg meer inzetten op groei van arbeidsplaatsen door in hoog tempo bedrijven naar Noord te halen: in de maakindustrie, creatieve ondernemingen, detailhandel en toeristische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook officiële grote instanties zoals de rechtbank en hbo-instellingen. De werkgelegenheid die dit met zich mee brengt vraagt een ander vakmanschap dan de zware industrie die Noord ooit zo kenmerkte. Samenwerking en afstemming tussen scholen en bedrijven is noodzakelijk om de nieuwe werkgelegenheid ten goede te laten komen aan de inwoners van Amsterdam-Noord. Scholing is voor jongeren, maar ook voor volwassen werknemers van groot belang om meer kansen op de arbeidsmarkt te hebben. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren zonder diploma voortijdig de school verlaten. Jongeren moeten geholpen worden zich maximaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

 • Kinderen en jongeren eerst!

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs, op speelgelegenheid en sport, op goede kinderopvang, op betrokken leerkrachten die hun talenten ontdekken en ondersteunen, op jongerencentra, op voldoende ontmoetingsplekken in de wijk. De PvdA geeft voorrang aan kinderen en jongeren: zij zijn de toekomst. Maar ook ouders spelen een rol. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor een goede opvoeding. Zij hebben ook recht op ondersteuning bij het soms lastige opvoeden. Voorzieningen zorgen ervoor dat kinderen en jongeren goed terecht komen in de samenleving. De PvdA wil scholen gaan gebruiken voor veel meer activiteiten dan alleen onderwijs, zoals taalles en opvoedingsondersteuning voor ouders, talentontwikkeling en voldoende speelplekken voor kinderen in de wijk. De PvdA maakt zich de komende periode sterk om nieuwe onderwijsinstellingen naar Noord te halen, omdat onze kinderen in Noord alle soorten van middelbaar en hoger onderwijs moeten kunnen volgen. Noord verdient een instelling voor hoger onderwijs. Dat past ook bij de toenemende bedrijvigheid in ons stadsdeel.

 

 • Beter wonen in Amsterdam-Noord
  Uitgangspunt voor de PvdA is: recht op een passende, betaalbare woning voor iedereen en voldoende sociale huurwoningen. Ondanks de crisis in de woningbouw wil de PvdA doorgaan op de ingeslagen weg van nieuwbouw en stedelijke vernieuwing: we moeten blijven proberen voldoende woningen te bouwen. De PvdA wil vasthouden aan 30 procent sociale huurwoningen in de nieuwbouw. Wijken moeten meer afwisselend en veelzijdig worden en tevens moeten doorstroommogelijkheden van lage naar hogere huur- en koopwoningen worden verbeterd. Daarom wil de PvdA ook in het midden- en hogere segment voldoende nieuwbouw. Het beleid om huurwoningen aan bewoners te verkopen zetten we krachtig voort. De wijkaanpak en verbetering (aanpassing) van sociale huurwoningen zijn een belangrijk middel om wijken veelzijdiger te maken en biedt de huidige bewoners betere kansen om terug te kunnen keren in hun wijk. Voor groepen met bijzondere woonwensen moet voldoende ruimte worden geboden in de volkshuisvesting: voor ouderen, voor mensen met een beperking en voor jongeren. Wat betreft de bereikbaarheid van Amsterdam-Noord: de Noordlijn tussen Buikslotermeerplein en Centraal Station is veel eerder klaar dan de Zuidlijn en moet daarom ook eerder in gebruik worden genomen. Ook wil de PvdA een gratis pontverbinding tussen Oost en Noord.

 

 • Goede zorg ook voor ouderen/ geen armoede
  De PvdA vindt dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van hun leven. Maar soms kunnen mensen dat niet alleen en zijn ze afhankelijk van de samenleving: van mantelzorgers, vrijwilligers en zorginstellingen. De PvdA staat voor de ondersteuning van mantelzorg, voor uitstekende en bereikbare zorgvoorzieningen, voor armoedebestrijding. De voedselbank is noodzakelijk voor mensen die niet voldoende middelen hebben, maar het gebruik van de voedselbank moet altijd samengaan met een aanpak gericht op herstel van de eigen zelfstandigheid.
  Essentieel is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De PvdA wil onderzoeken hoe in de komende tijd wijkvoorzieningen (buurtwinkels, postagentschappen e.d.) in de wijk kunnen blijven. Het stadsdeel ontwikkelt samen met de woningcorporaties een programma om te komen tot meer seniorenwoningen in Amsterdam-Noord. Daarin is extra ruimte voor woonzorgzones en woonservicegebieden, waarbij ouderen zelfstandig wonen maar toch service en hulp direct bij de hand hebben. Ook streven we naar meer woningaanpassingen in bestaande (ouderen)woningen. De PvdA wil de komende periode de mantelzorg en het vrijwilligerswerk voor ouderen extra stimuleren, onder andere door compensatie van door mantelzorgers gemaakte kosten. Beter openbaar vervoer voor ouderen is nodig.

 

 • Mooi, heel en veilig
  Schone straten, een groene openbare ruimte met veel speelgelegenheid voor kinderen, veiligheid op straat en toegankelijke winkelcentra hebben hoge prioriteit. De PvdA werkt samen met de woningbouwcorporaties aan een wijkaanpak waarbij bewoners zélf aan het roer staan van positieve veranderingen in hun wijk. De PvdA wil dat Noord tot de veiligste stadsdelen van Amsterdam blijft behoren. Hiervoor moet Noord schoon en heel zijn: vuil blijft niet liggen, fietspaden zijn heel, bouwputten zijn goed afgeschermd. De PvdA zal zich richten op verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. De aanpak van winkelovervallen – samen met politie en detailhandel –krijgt de komende periode extra aandacht.
  Overlast door jongeren op straat wordt stevig aangepakt. Ook maakt de PvdA zich zorgen over het verschijnsel dat straatcriminaliteit wordt gepleegd door steeds jongere kinderen, met steeds meer geweld. Dat biedt een voedingsbodem voor criminele carrières, iets wat de PvdA wil voorkomen door meer in te zetten op onderwijs, op voorkomen van schooluitval, op straatcoaches en waar nodig meer camera- en ander toezicht. De PvdA zet zich actief in om huiselijk geweld te stoppen en uit de taboesfeer te halen. Ook spannen we ons de komende periode extra in om het aantal winkelovervallen en bedrijfsinbraken terug te dringen.

 

 • Samen met alle bewoners

Het ideaal van een sterk en sociaal Noord wil de PvdA nadrukkelijk bereiken samen met alle inwoners van Amsterdam-Noord. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een Noord dat nu en in de toekomst de moeite waard is om te wonen, te werken, te winkelen en uit te gaan. De PvdA wil ook in de komende vier jaar ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk invloed kan uitoefenen op het beleid. Amsterdam-Noord is een stadsdeel met veel nationaliteiten. De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het is essentieel voor de houdbaarheid van de lokale samenleving dat mensen met verschillende achtergronden, nationaliteiten en culturen elkaar blijven ontmoeten. Niemand mag zich buitengesloten voelen. De PvdA blijft zich verzetten tegen alle vormen van discriminatie. Wij ondersteunen burgerinitiatieven voor de integratie van verschillende culturen en dragen bij aan integratie via programma’s die bijdragen aan een betere beheersing van de Nederlandse taal.

Inwoners van Amsterdam-Noord voelen zich verantwoordelijk voor hun wijk of buurt, maar ook voor de aanpak van vraagstukken die heel Noord aangaan. De Noorderling is actief en betrokken. Voor actieve bewoners moet de politiek toegankelijk blijven: hun mening dóet er toe. Initiatieven voor meer inspraak, meer invloed en meer eigen verantwoordelijkheid (zoals de burgeravond, de wijkdenktanks in Vogelaarwijken, de burgerinitiatieven, inspraak) staan hoog op het lijstje van de PvdA voor de nieuwe raadsperiode. De PvdA wil hier nog meer aan doen, zoals het realiseren van eigen buurtbudgetten en behoud van buurtplatforms.

 

 • Cultuur en uitgaan in Noord

De PvdA staat voor een afwisselend, spannend, mooi, bruisend Noord. Een stadsdeel waarin niet alleen de ‘oude’ kwaliteiten worden gekoesterd, maar ook de nieuwe kwaliteiten op het gebied van cultuur en uitgaan worden toegejuicht. De PvdA wil dat de bewoners van Noord gebruik kunnen maken van culturele voorzieningen omdat cultuur bijdraagt aan de verdere (sociaal-economische) ontwikkeling van Amsterdam-Noord en het aantrekkelijker maken van de leefomgeving. De PvdA wil de positie van Noord als vestigingsplek voor de creatieve sector verstevigen. Wij zien het als een uitdaging om bewoners en creatievelingen tot elkaar te brengen. Dat gebeurt ook door middel van actieve deelname aan cultuur door bewoners: van buurtsoap tot muziekschool, van bibliotheek tot historische vereniging, van fotoclub tot fanfare. Een nieuw multifunctioneel cultuurcentrum plus theatervoorziening in het centrumgebied kan ertoe bijdragen dat er meer ruimte is voor dit soort verenigingen en clubs en voor professioneel theateraanbod. We zullen waar mogelijk proberen de initiatieven die in de afgelopen periode in Noord van de grond zijn gekomen, en de (nationale) festivals, de ruimte geven voor verdere ontwikkeling. In het CAN-gebied zal na de opening van het metrostation de komst van evenementen en culturele programmering in de openbare ruimte worden gestimuleerd. De PvdA wil cultuur, ook in een periode van bezuinigingen, zoveel mogelijk kansen blijven geven.

 

 • Sport in Noord

Zélf beoefenen van sport draagt bij aan de vrijetijdsbesteding en de gezondheid van bewoners. Sportclubs hebben het echter moeilijk: achterstallig onderhoud van sportaccommodaties, ledenaantallen lopen terug, het is lastig om vrijwilligers te werven. De PvdA wil in de komende periode een Sportplan opstellen dat ervoor moet zorgen dat een aantal doelen tegelijk gehaald worden, dat sportclubs en –accommodaties weer aantrekkelijker worden en dat jongeren meer gaan sporten. Daarbij wil de PvdA dat sportvoorzieningen zoveel mogelijk in de buurt zijn gehuisvest, juist om de drempel voor buurtkinderen, -jongeren én volwassenen zo laag mogelijk te houden.

 

 • Naar een duurzamer Noord
  Ook Amsterdam-Noord moet zijn steentje bijdragen aan alle inspanningen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. De Noorderling mag erop rekenen dat de PvdA de komende periode een maximale inzet pleegt om energie te besparen, natuurlijke hulpbronnen te ontzien en om een gezondere leefomgeving te helpen realiseren. Dit gebeurt door een aanpak op meerdere fronten tegelijk: duurzaam bouwen en wonen, ontwikkelen van klimaatneutrale wijken, voorlichting aan bewoners. Bewoners hebben er zelf belang bij dat ze minder betalen aan energielasten. De PvdA wil dat de overheid blijft meebetalen aan belangrijke duurzaamheidsmaatregelen: zonnepanelen, duurzame boilers, isolatie. Ook wil de PvdA stimuleren dat bedrijven uit de milieutechnologie bij uitstek voor Noord kiezen om zich te vestigen. En in de komende jaren wil de PvdA dat er oplaadpunten op parkeerterreinen voor elektrische auto’s komen.
  De PvdA stimuleert (tijdelijk) hergebruik van gebouwen die langdurig leeg staan. Daarnaast is het duurzaam houden van het Noordse groen en landschap een belangrijke PvdA-doelstelling. Amsterdam-Noord is een uniek stadsdeel met zijn landelijk gebied, zijn oude dorpen en groene scheggen. Dit willen we goed behouden én onderhouden. Tegelijk moeten Noorderlingen én recreanten uit heel Groot-Amsterdam daar meer van kunnen genieten door in te zetten op (agrarisch) toerisme dat in het landschap past.

 

De volgende punten wil de PvdA de komende periode realiseren:

 

 • Groei werkgelegenheid in Noord, betere bedrijventerreinen, prioriteit voor aanpak werkloosheid
 • Schooluitval voorkomen
 • Modernere scholen en meer middelbaar en hoger onderwijs in Noord
 • Leer/werkplekken en stageplaatsen voor leerlingen
 • Betaalbaar en goed wonen in Noord
 • Meer huisvesting voor ouderen, gehandicapten, starters en studenten
 • Zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor ouderen
 • Vitale en sociale buurten, versterking sociale samenhang
 • De Noordlijn van de nieuwe metro alvast in gebruik nemen
 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Armoede stevig aanpakken
 • Betere samenwerking tussen zorginstellingen
 • Verder ontwikkelen van cultuur met oude en nieuwe Noorderlingen
 • Kansen geven aan nieuwe initiatieven van bewoners
 • Geen discriminatie van bevolkingsgroepen
 • Amsterdam-Noord blijft groeien als hotspot voor een veelzijdig uitgaansleven en nieuwe cultuur
 • Buurten, wijken, winkels, horeca en bedrijventerreinen moeten veiliger
 • Overlastgevende jongeren stevig aanpakken
 • Sportclubs vooruit helpen
 • Bevorderen van duurzame energie en duurzaam bouwen en wonen
 • Behoud van ons landelijk gebied en goed onderhoud van stedelijk groen

 

Kies voor een actieve politiek die het oude en het nieuwe met elkaar verbindt!

Kies voor de PvdA!

Kies voor verder werken aan Noord!