Door op 2 juli 2010

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2010

Op 9 juni j.l. werden er Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Met een verschil van 30.000 stemmen werd de VVD de grootste partij van Nederland. Ook de PVV groeide enorm. Het aantal PVV stemmers in Noord is vergeleken met 2006 verdubbeld.
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is een signaal. Veel mensen maken zich zorgen. Niet alleen over hun inkomen, maar ook over hun toekomst. Steeds meer mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen buurt en zien dat er gemorreld wordt aan verworven zekerheden zoals de AOW.
De politiek weet deze mensen niet te bereiken. De overheid en volksvertegenwoordiging worden steeds vaker gezien als onverschillige instituten,die toch maar doen waar ze zin in hebben. Luisteren we wel voldoende? Weten we welke angsten er leven onder de Noorderlingen?

Bij de behandeling van het coalitieakkoord omschreef ik de opdracht van de raad als een uitdaging: “hoe kunnen we ons dienstverleningsniveau op peil houden terwijl de inkomsten teruglopen”. Ik besef nu dat dit niet de grootste uitdaging is voor ons. De grootste uitdaging is wat de PvdA betreft “hoe winnen we het vertrouwen terug van bewoners die geen vertrouwen meer hebben in de samenleving, de overheid en hun volksvertegenwoordigers”.

Dit wordt een moeilijke opgave met bezuinigingen in het vooruitzicht.
Er rust een zware verantwoordelijkheid op ons. Wij moeten keuzes maken.
De behandeling van de voorjaarsnota is het moment om keuzes te maken. Dit jaar is er nog steeds geld over, al is het bedrag lager dan we gewend zijn. Volgend jaar zal dat naar verwachting anders zijn.

Als we kijken naar de voorjaarsnota zien we dat er voorstellen in staan waarmee het bestuur een start maakt met de uitvoering van het coalitieprogramma. Het DB doet er verstandig aan de reserves te versterken. We zullen ook politieke keuzes moeten maken.

De Partij van de Arbeid stelt de volgende prioriteiten:
• Zorg en armoedebeleid
• Werkgelegenheid en scholing
• Leefbare , vitale en veilige buurten
• Betaalbare woningen

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het DB deze prioriteiten ook stelt. Wij kunnen ons dan ook in hoofdlijnen vinden in de keuzes die het bestuur maakt. We hebben kritisch gekeken naar de bestedingsvoorstellen die het DB doet op deze terreinen. In de commissies is veel gediscussieerd of we, in deze tijd, geld moeten uitgeven aan schaakborden, geveltuintjes en publicaties over de historie van Noord. Het zijn relatief kleine incidentele bedragen. Het schrappen van deze voorstellen zullen onze financiële problemen in de komende jaren niet gaan oplossen. Maar indien vanavond of morgenavond blijkt dat er zaken zijn waar dit geld beter aan uitgegeven kan worden, dan zullen we hier serieus naar kijken.

Terug naar onze prioriteiten:
Zorg en armoedebestrijding
Een van de kernwoorden uit ons coalitieakkoord is MEEDOEN. Iedereen in moet mee kunnen doen in Noord. Alle obstakels die mensen ondervinden om mee te kunnen doen, moeten worden aangepakt. Armoede, gebrek aan geld, is zo’n obstakel, maar gebrek aan zorg en dienstverlening kan de participatie ook belemmeren. De PvdA zal zich hard blijven maken voor het uitvoeren van het advies Armoede Werkende weg.

Wist u bijvoorbeeld dat 1 op de 10 van onze jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 in meer of mindere mate verantwoordelijk is voor de zorg van anderen. Uit onderzoek blijkt dat 30% van jongeren die de school voortijdig verlaat dit doet omdat ze zorgen voor familie of gezin. Deze zorg kunnen zij niet combineren met het volgen van hun opleiding. Ze verdienen onze ondersteuning. We dienen daarom een motie in om het DB op te dragen extra ondersteuning te leveren aan deze jonge helden.

Als je de weg niet weet te vinden of de regels van het spel niet kent, kun je ook niet meedoen. Veel mensen weten de weg niet te vinden naar instellingen en instanties of raken verstrikt in de regelzucht. Niet iedereen is in staat de regels te doorgronden of uit te zoeken waar hij of zij recht op heeft. De Sociaal Raadslieden hebben met hun dienstverlening deze mensen altijd kunnen ondersteunen. Door de bezuinigingen bij de DWI zal deze dienstverlening niet langer beschikbaar zijn. Wat ons betreft is dit onacceptabel. Wij dienen een motie in om ervoor te zorgen dat deze dienstverlening aangeboden kan blijven worden.

Indien de dienstverlening goedkoper gemaakt kan worden door bijvoorbeeld de samenwerking tussen de Sociaal Raadslieden en andere organisaties te bevorderen horen wij dit graag. Als de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze dienstverlening maar op peil blijft.

Werkgelegenheid en scholing
Gelukkig vestigen zich nog steeds veel nieuwe bedrijven in Noord. We zijn een aantrekkelijk stadsdeel voor ondernemers. Dit moet zo blijven. Wij zijn tevreden over het beleid dat het DB hierop voert. Ga zo door. 60-65% van de werkzoekenden zijn echter laag geschoold en profiteren nog onvoldoende van de nieuwe bedrijvigheid. Wij vragen het DB te kijken op welke manier ook zij mee kunnen profiteren.

We zijn minder tevreden over het aantal stageplaatsen dat het stadsdeel beschikbaar heeft gesteld. Ondanks een stageaanjager is het aantal stageplaatsen bij het stadsdeel afgenomen. De portefeuillehouder heeft in de commissie aangegeven dat hij zich dit aantrekt. Wij zijn benieuwd welke maatregelen hij heeft genomen- of gaat nemen om het aantal stageplaatsen uit te breiden. Daarnaast zijn we benieuwd of hij kansen ziet om het aantal BBL leerbanen binnen het stadsdeel uit te breiden. Een werkgever krijgt tegenwoordig een flinke subsidie indien hij jongeren een leerbaan aanbiedt.

Leefbare, veilige buurten
Steeds meer mensen voelen zich niet meer thuis in hun buurt. Als je mensen op straat spreekt krijg je steeds dezelfde opmerkingen: Men kent de buren niet. Men ergert zich aan het vuil, het gebrek aan onderhoud en de voorzieningen in de buurt nemen af.

Noord is een relatief veilig stadsdeel, toch voelt dit voor veel Noorderlingen niet zo. Elke noorderling kent verhalen uit de krant die zijn of haar gevoel van onveiligheid bevestigen. Ondanks de relatieve veiligheid moeten wij blijven werken aan het bestrijden van excessen. Kleine winkeliers mogen ondersteuning verwachten van het stadsdeel als het om hun veiligheid gaat.

Verder wordt het gevoel van veiligheid bepaald door ervaring. Hoewel veel jongeren die elkaar op straat ontmoeten geen kwaad in de zin hebben, durven maar weinig mensen deze jongeren aan te spreken op ongewenst gedrag. De eerste contacten tussen buurtbewoners en hanggroepjongeren vinden meestal pas plaats als de frustratie bij buurtbewoners zo hoog is opgelopen dat een conflict onvermijdelijk is. In diverse gemeentes vinden er projecten plaats waarbij buurtbewoners handvatten krijgen aangereikt zodat ze zonder direct in conflict te komen, jongeren aan kunnen spreken op hun gedrag. De resultaten zijn positief. Wij denken dat de inwoners van Noord veel baat kunnen hebben bij een soortgelijk project. Wij dienen een motie in om na te gaan hoe we een dergelijk project in Noord tot uitvoering kunnen brengen.

Over ervaring gesproken, wij denken dat de burgers van Noord als geen ander in staat zijn om aan te geven welke plekken in Noord onveilig zijn, of waar zij zich onveilig voelen. Daarom moet er een meldpunt komen op de website van het stadsdeel waar burgers van Noord onveilige plekken en situaties kunnen melden. Wij hebben hier een motie voor geschreven en deze ter preadviseren bij het DB ingediend. Het DB heeft een punt als ze zeggen dat we al een aantal meldpunten hebben. Indien het DB kan toezeggen dat de meldpunten duidelijker naar voren kunnen komen op de website van het stadsdeel en dat er adequaat gereageerd wordt op de meldingen die gedaan worden, zullen wij deze motie niet indienen.

De basis van de veiligheidsbeleving van burgers ligt in het niveau van onderhoud van een buurt. De afgelopen jaren zijn buurten schoner geworden. Er is een aantoonbaar verband met de invoering van het wekelijks ophalen van grofvuil en het verhogen van de schoonheidsgraad.

Wij maken ons grote zorgen over het drastisch terugbrengen van de frequentie van het ophalen van grofvuil. Wij begrijpen dat het uit kostenoverwegingen onvermijdelijk is dat er drastische maatregelen nodig zijn. Wij hebben echter weinig vertrouwen in het idee dat als je maar goed communiceert dat de gevolgen meevallen. Het bestuur gaat er ten onrechte vanuit dat er een besparing van een half miljoen te verwezenlijken is met dit plan. Er wordt geen rekening gehouden met de toenemende kosten voor de afhandeling van klachten en het opruimen van illegaal gedumpt grofvuil.

Ook wordt er weinig rekening gehouden met de realiteit. Veel Noorderlingen zijn niet in staat hun afval naar het afvalpunt te brengen omdat ze geen auto hebben. Veel Noorderlingen hebben geen ruimte om het grofvuil op te slaan omdat ze in een klein appartement wonen zonder buitenruimte of garage. Vanuit het bestuur komen geen suggesties of voorstellen hoe hiermee om te gaan. Ook zijn in het verleden alle suggesties uit de raad afgeslagen met het predicaat onhaalbaar. Ik noem de gedane suggesties even voor u op:
• Gedifferentieerd ophalen, (maatwerk per wijk)
• Per wijk een plek waar je grofvuil kan dumpen,
• minder plekken creëren waar grofvuil aangeboden kan worden zodat de reiniging efficiënter op kan halen;
• Grofvuil tegen betaling op afspraak ophalen door b.v. BSN werkervaringbedrijf

Wij voorspellen een chaos. En als die chaos er is zal de burger weer denken: Zie je wel, ze doen maar. Natuurlijk kunnen we onze maatregelen dan weer aanpassen zodat de schade binnen de perken blijft, het vertrouwen zal minder snel te herstellen zijn.

Wij horen trouwens niets meer over het rekenkameronderzoek naar de efficiëntie van de inzameling van het afval. Wij willen toch echt dat de resultaten van dit onderzoek snel gepresenteerd worden.

Als u goed hebt opgelet hebben wij de motie over het ophalen van Grofvuil nog niet ingediend. Wij willen de uitleg en eventuele toezeggingen van de stadsdeelvoorzitter afwachten en zullen in de tweede termijn mogelijk met een motie over dit onderwerp komen.

Een ander speerpunt is betaalbaar wonen
De economische crisis heeft heel wat volkshuisvestingsprojecten vertraagd of uitgesteld. Het stadsdeel heeft een lange lijst met projecten die gerealiseerd dienen te worden. Als we nuchter kijken, moeten we concluderen dat de realisatie van veel projecten nog lang op zich zal laten wachten. De vraag is dan ook of we, gezien onze financiële positie, niet een pragmatische keuze moeten maken op welke projecten we de komende jaren in gaan zetten? De PvdA pleit ervoor prioriteiten te stellen, om te voorkomen dat we nu veel geld gaan steken in voorbereidingskosten voor RO projecten die pas over 10 tot 15 jaar aan de beurt zijn.

Dat brengt mij op onze laatste motie die voor pre advisering is ingediend. Wij hebben als PvdA het DB op het spoor gezet om te onderzoeken of het nieuwe zwembad op de huidige locatie gebouwd kan worden. Wij zijn blij dat gebleken is dat dit een goed idee was. Ook zijn we blij dat het DB belooft binnen vier jaar een zwembad voor Noord te realiseren.

De ontwikkelingen aangaande de zwembadlocatie hebben gevolgen voor het Noorderkwartier van Elzenhage Zuid. Wij vragen het DB om de raad op korte termijn te informeren over de verdere ontwikkeling van Elzenhagen Zuid.

Voor de verplaatsing van DWV naar sportpark De Banne gelden voor de PvdA nog steeds de bekende randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden hebben wij bij de behandeling van het burgerinitiatief over deze verplaatsing nogmaals duidelijk kenbaar gemaakt. Waar het in essentie om gaat, is dat Noord een optimale sportvoorziening krijgt, waar iedereen trots op kan zijn. Dat geldt zowel voor direct omwonende als voor de betrokken sportclubs.

Wij hebben begrepen dat portefeuillehouder Diepenveen op dit moment bezig is om een inrichtingsplan voor te bereiden. Dit doet hij in overleg met de sportclubs en omwonenden. Wij willen hem alle ruimte geven met een voorstel te komen waar alle betrokken partijen tevreden over zijn.

De PvdA vraagt van het DB om uiterlijk in september a.s. de deelraad duidelijkheid te geven over de stand van zaken en beoogde haalbare oplossing(en). Hierbij hoort ook een realistisch tijdpad voor voorbereiding en uitvoering.
Om die redenen dienen wij op dit moment geen motie in om het DB de ruimte te bieden voor het zoeken van een haalbare en voor ons aanvaardbare oplossing.

Naast het realiseren van een zwembad hechten wij er ook aan om in ieder geval één talentencentrum te laten bouwen binnen deze periode. U zult ons logo dan ook aantreffen boven de motie die Groen Links straks indient.

Tot slot
Wij kunnen, met in achtneming van onze moties die wij vandaag en mogelijk morgen indienen, instemmen met de voorliggende VJ-nota.

Zorg en armoedebeleid, Werkgelegenheid en scholing, Leefbare en veilige buurten en Betaalbare woningen zijn onze speerpunten.
Wij zullen erop toezien dat deze speerpunten de basis blijven van het beleid. Wij verwachten dat het voorzieningenniveau op deze punten op peil blijft. Wij hebben echter geen heilige huisjes. Geen heilige huisjes betekent niet dat het beleid op deze punten niet ter discussie staan. Neem het onderwerp “Sport” wij hechten grote waarde aan dit punt, maar we denken dat ook op dit onderwerp gekeken dient te worden naar efficiëntie/doelmatigheid.

Wij zijn erg benieuwd op welke wijze het DB haar heroverweging gaat vormgeven. Wij gaan ervan uit dat het DB de raad hier optimaal bij betrekt. Misschien kan de stadsdeelvoorzitter ons al enig inzicht geven hoe hij dit denkt te gaan doen.