Door op 25 november 2011

Algemene Beschouwingen november 2011

Tijdens de deelraadsvergadering van 23 november werd de Programmabegroting behandeld.
Fractievoorzitter Markus Sanders: ‘Een begroting die op het eerste gezicht aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: we moeten bezuinigen en dat gaan we doen. Iedereen in Noord zal deze bezuinigingen voelen. En het einde van de economische crisis lijkt helaas nog lang niet in zicht

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota refereerden veel van mijn collega fractievoorzitters aan het weer: “zwaar weer”, “donkere wolken” en “stormen” trokken over ons stadsdeel. Bij de behandeling van de Begroting van 2012 zou ik willen refereren naar een actueel weersbeeld, namelijk “MIST”. Een kenmerk van mist, is dat je moeilijk kan inschatten wat er op je weg komt.
Zo hebben wij nog onvoldoende zicht op de gevolgen van de decentralisatie van landelijk beleid zoals de Wet Werken naar Vermogen, de ABWZ die ondergebracht wordt bij de WMO en de uitvoering van de Jeugdzorg. Er wordt flink bezuinigd op dit beleid zodat het voor het stadsdeel bijna onmogelijk is dit naar behoren uit te voeren. Het is voor PvdA niet helder welke consequenties dit heeft voor het stadsdeel en de mensen die gebruik moeten maken van deze voorzieningen.
Daarnaast wordt niet alleen vanuit Den Haag, maar ook vanuit ons eigen college van B&W gezinspeeld op extra bezuinigingen.
Ook nog in nevelen gehuld is het voortbestaan van de stadsdelen. In 2012 komt hier meer zicht op. Het laatste woord hierover nog niet gezegd. Noord heeft als stadsdeel zijn bestaansrecht de afgelopen 30 jaar bewezen. Zolang het stadsdeel bestaat, blijven wij ons volledig inzetten.

Echt verrast werden we niet door deze begroting. Een heldere Voorjaarsnota was daar de reden van. Mijn fractie heeft toen, met 11 moties, het DB opgedragen om waar nodig de bezuinigingsplannen bij te stellen. Wij zijn blij te zien dat de meeste moties ook zijn verwerkt in deze begroting. Het is ons nog niet duidelijk of al onze moties naar onze wens worden uitgevoerd, omdat een aantal moties nog niet zijn afgehandeld.

Sociale Zaken
Bij de Voorjaarsnota heeft de PvdA ingestemd met het voorgestelde accommodatiebeleid dat de nadruk legt op het investeren in mensen en activiteiten en niet in gebouwen. Hiermee ondersteunt de PvdA de hervormingsagenda van het bestuur. Dit beleid maakt het mogelijk om met minder geld een goed netwerk van sociale voorzieningen in Noord te behouden. Wij hebben het bestuur wel duidelijke kaders meegegeven onder welke voorwaarden dit beleid uitgevoerd moet worden. Sluiting van voorzieningen is voor de PvdA pas acceptabel als de belangen en de zorg voor bewoners hierbij gewaarborgd zijn.
De nu voorliggende programmabegroting laat zien dat het bestuur degelijk en doordacht aan de slag is met de hervormingen in het sociale domein. Wij zijn nog niet gerust, als het gaat om de sluiting van bijvoorbeeld buurthuizen. Wij kijken dan ook met spanning uit naar het door de PvdA gevraagde uitvoeringsplan voor de implementatie van het nieuwe accommodatiebeleid. Ook blijven wij er nauwlettend op toe zien dat er voldoende en bereikbare zorg en hulpverlening blijft voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Wij dienen twee moties in op dit onderwerp:
1. Maatschappelijke steunsystemen zijn projecten waarbij kwetsbare mensen met vaak complexe problemen gekoppeld worden aan een vrijwilliger die fungeert als een soort maatje. De mensen die gebruik maken van deze projecten vragen meestal niet uit zichzelf om hulp terwijl ze dat wel nodig hebben. Met de motie ‘Behoud van maatschappelijke steunsystemen’ dragen wij het dagelijks bestuur op, te inventariseren welke maatjesprojecten er op dit moment lopen. De succesvolle projecten zouden wat de PvdA betreft in 2012 moeten blijven doorgaan. Als hier extra middelen voor nodig zijn vragen wij het DB met een voorstel te komen aan de raad.
De maatjes projecten en vele andere activiteiten in ons stadsdeel zijn mede mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Wij roepen het dagelijks bestuur op vrijwilligerswerk waar mogelijk te waarderen en te ondersteunen. Wij vinden het positief dat het dagelijks bestuur bezig is met een beleidsnotitie over vrijwilligerswerk. Wij vragen nadrukkelijk aandacht te geven aan vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen.

2. Met de motie Behoud Sociaal Raadslieden willen wij de voorgenomen bezuiniging op de Sociaal Raadslieden ongedaan maken. Gezien de economische crisis en de toenemende vraag van bewoners om ondersteuning bij problemen, mag hier niet op bezuinigd worden. Wij dragen in de motie het dagelijks bestuur op, om in 2012 deze voorziening op peil te houden.

Middelen
Veiligheid
De stadsdeelvoorzitter heeft er in de stadsdeelkrant op gewezen dat, ondanks de bezuinigingen, extra geld wordt uitgegeven aan openbare orde en veiligheid. Met dit geld worden o.a. buurtveiligheidsteams gefinancierd in de Van der Pekbuurt en Nieuwendam-Noord. Deze teams hebben hun meerwaarde bewezen en zorgen niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor een schonere leefomgeving.
Ook worden in samenwerking met de corporaties inbraakpreventieavonden gehouden.
Om de veiligheid van de winkeliers te versterken, worden in samenwerking met de politie ‘overvaltrainingen’ georganiseerd en is op diverse plaatsen het DNA-spray geïntroduceerd. De PvdA-fractie steunt dit beleid van harte. Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen.
Ook al zijn het er minder dan vorig jaar, er vinden in ons stadsdeel nog altijd overvallen plaats op winkels. Dit heeft niet alleen een grote inpact op het leven van de winkeliers, maar geeft ook burgers een onveilig gevoel.
Wij vragen het dagelijks bestuur daarom te onderzoeken of winkeliers ondersteuning willen om de hoeveelheid contant geld in hun winkel te beperken door het pinnen te bevorderen. Hier blijkt namelijk een preventieve werking van uit te gaan. Wij dienen een motie in.

Kunst en cultuur
Noord staat op de kaart, en niet in de laatste plaats door het aantrekkelijke aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Zo is dit jaar is voor de 6e keer het Noorderparkfestival georganiseerd. Dit festival kenmerkt zich door een gevarieerde programmering voor jong en oud. Het weet ook mensen aan te trekken die niet vaak naar concerten en theater gaan.
Door het gebrek aan financiële middelen is er twijfel ontstaan over de voortgang van dit festival. Wat de PvdA betreft blijft het Noorderparkfestival gewoon bestaan. Het dagelijks bestuur dient uit te zoeken op welke wijze dat mogelijk gemaakt kan worden. Hierover hebben wij een motie.
Ook de meest succesvolle activiteiten die onder de noemer “Uit in Noord” georganiseerd worden moeten wat ons betreft behouden blijven. Alle bewoners van Noord, ik denk dan ook vooral aan onze kinderen, hebben recht op een goed cultuuraanbod. Ook hierover dienen wij een motie in.
Wij vinden het jammer dat het budget (nieuwe) kunst in de openbare ruimte per 2014 wordt beëindigd. Wij vragen het dagelijks bestuur, om bijvoorbeeld bij projecten in het kader van gebiedsontwikkeling, voldoende aandacht te schenken aan de kwaliteit van de openbare ruimte en daar ook de rol van kunst bij te betrekken.

Leefomgeving
Een schone, groene en veilige leefomgeving is wat wij willen voor alle inwoners van Noord. De PvdA heeft de afgelopen periode aangedrongen op maatregelen om de ongewenste gevolgen van het maandelijks ophalen van grofvuil te beperken. Wij zijn tevreden over de vliegende brigade die het aanzien van Noord sterk heeft verbeterd.
Door minder te maaien, minder onkruidbestrijding en het verruigen van gazons, krijgt het predicaat het “groenste stadsdeel” een wat andere betekenis. Wij hopen dat het DB de bewoners van een buurt serieus betrekt bij het maken van keuzes in het beheer en onderhoud. Op deze manier worden problemen eerder gesignaleerd en voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt.

MELDINGS- APP
Niet alleen de stadsdeelraad gaat mee in de tijd en is aan het digitaliseren. Ook de bewoners van Noord zijn vaak voorzien van smartphone. Als het gaat om het melden van misstanden in de openbare ruimte wordt NOG niet ingespeeld op deze ontwikkeling.

· Wij dienen een in motie in waarin gevraagd wordt te bekijken of er voor Noord een app kan worden geïntroduceerd die het melden vereenvoudigd. Ervaringen in andere gemeentes/stadsdelen laten zien dat dit een toegevoegde waarde heeft. Melden wordt eenvoudiger en efficiënter.
Daarnaast vragen we het DB te onderzoeken of peilingen die nu via het digitaal bewonerspanel gedaan worden kunnen worden vervangen door een peiling middels deze app.

PONT
Dat Noord steeds populairder wordt zal mensen die gebruik maken van de pont niet zijn ontgaan. Ondanks de intensivering van de pontverbindingen in de afgelopen jaren wordt het steeds drukker op de pont. Het is volgens de PvdA tijd voor verder uitbreiden van de Pontverbindingen. Wij vragen het DB dan ook zich te blijven inspannen voor een extra verbinding tussen het Hamerstraatgebied en het Java eiland.

Ruimtelijke ordening
Als het gaat om bouwen, doen we het in Noord zo slecht nog niet. Zo worden de woon/winkelcomplexen in de Banne en op het Waterlandplein binnen enige tijd opgeleverd.
Dit is positief, want de economische crisis heeft de bouwsector hard getroffen.

Voor Noord betekend dit dat gebiedsontwikkelingen minder snel van de grond komt. Voor terreinen die voor langere tijd braak liggen, worden tijdelijke bestemmingen gezocht. Voor gebieden waar de stedelijke ontwikkeling stagneert worden beheerplannen opgesteld en tijdelijke maatregelen genomen.
Nu de inkomsten uit gebiedsontwikkeling drastisch zijn teruggelopen, is het NOG moeilijker geworden om geld vrij te maken en te investeren in de oude wijken.

Voor deze problematiek vragen wij extra aandacht.
Een structurele subsidiebijdrage voor het Wijksteunpunt Wonen vinden wij een goede zaak. Gelet op de schaal en complexiteit van de stedelijke vernieuwing in Noord, is het belangrijk dat bewoners terecht kunnen bij het Steunpunt.
Zorgen maken wij ons over de situatie in het hart van Oud-Noord. Zowel op het Mosveld als in de Van der Pekbuurt moet er op korte termijn wat gaan gebeuren. Niet alleen Ymere, maar ook het stadsdeel heeft hier een verantwoordelijkheid in.
Om de bouwproductie te stimuleren worden in heel Amsterdam kleinschalige, particuliere bouwinitiatieven mogelijk gemaakt en ondersteund. Wij juichen dit toe. Uit economische overwegingen, maar ook omdat wij particulier initiatief, creativiteit en ondernemerschap graag ruimte geven.

Sport
Blij zijn wij met de voortgang voor de realisatie van het nieuwe Noorderparkbad. Naar aanleiding van een motie van de PvdA wordt momenteel onderzocht wat de beste beheer(s)organisatie zal zijn van het nieuwe complex. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en wachten dit in vertrouwen af.
Wij vinden het van groot belang dat er in Noord een levendig en goed functionerend verenigingsleven blijft. Het DB heeft plannen om drie sportaccommodaties op te heffen om ook op dit terrein een bezuiniging te realiseren. Zoals u weet is de PvdA hier kritisch over. We merken dat er vanuit de sportverenigingen veel weerstand is tegen dit plan. Daarnaast zijn wij er nog niet van overtuigd dat het plan voldoende rekening houd met een goede spreiding van de sportcomplexen over Noord. Wij roepen het DB op om de verenigingen nauw te betrekken bij de uitvoering van deze bezuinigingsmaatregel en te blijven nadenken over creatieve oplossingen.

Namens de PvdA-fractie bedank ik het Dagelijks Bestuur voor deze heldere en goed leesbare programmabegroting 2012. Wij zijn tevreden over de wijze waarop de door ons ingediende moties bij de Voorjaarsnota hebben geresulteerd in bijgestelde bezuinigingsplannen. Het is onvoldoende duidelijk of alle door ons ingediende moties worden uitgevoerd. Gezien de omvang van de ombuigingen in het beleid hebben we begrip voor deze onduidelijkheid. Wij houden echter vinger aan de pols.

De PvdA kan, met inachtneming van de door ons ingediende moties, instemmen met de begroting 2012.