Door op 23 juli 2015

Geen Noord met twee snelheden.

Geen Noord met twee snelheden. Dat was de titel van het advies dat het Algemeen Bestuur in Noord het College van B&W meegaf voor de voorjaarsnota.  We willen niet dat een tweedeling ontstaat tussen nieuwe bewoners en nieuwe wijken waar alles goed voor elkaar is en wijken die achterblijven. We vinden het belangrijk om te blijven investeren in de woonkwaliteit, veiligheid, zorgvoorzieningen en in het beheer van de openbare ruimte in deze wijken.

In plaats van te investeren in Noord, kiest het college van B&W juist voor bezuinigingen in de stadsdelen. Ook in Noord. Het College honoreert zo goed als geen enkele investering in Noord, terwijl wel reserves worden afgenomen en op subsidies moeten worden bezuinigd. Tegenover de bezuinigingen staat een (geringer) bedrag dat het college stadsbreed  wil investeren in armoede, maatschappelijke voorzieningen en veiligheid. Voor Noord is dat slecht nieuws. Om meerdere redenen:

  1. In plaats van investeren wordt bezuinigd: daar waar de financiën in de stad het niet noodzakelijk maken, en de begroting in Noord het niet mogelijk maken, moet toch een substantieel bedrag van 700000 euro subsidiegeld in Noord gekort worden. En dat terwijl Noord juist jarenlang net als de hele stad en heel Nederland veel heeft bezuinigd ten gevolge van de crisis;
  2. Er worden miljoenen bezuinigd op de medewerkers van de stadsdelen, waardoor het de vraag is of zij hun taken – ook in Noord – nog wel kunnen uitvoeren;
  3. Voor goed bestuur is maatwerk nodig. Maar de stad gebruikt een andere maatstaf: geef je als stadsdeel meer geld uit dan gemiddeld voor bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerk, dan moet je bezuinigen. Of je als stadsdeel Noord juist meer moet uitgeven daaraan omdat het nodig is wordt niet meegewogen;
  4. In plaats dat de stadsdelen bij de begroting zorgvuldig kunnen bezuinigen kunnen afwegen tegen voorstellen voor de gebiedsplannen voor de diverse wijken en buurten in Noord, wil het college deze samenhang niet. Je trekt daardoor al stenen uit de muur, zonder dat we weten of de totale muur daardoor nog wel blijft staan. Dat weten we pas als de gemeenteraad de begroting vast stelt.

Het gevolg kan leiden tot onsamenhangende voorstellen en onbedoelde en onnodige gevolgen als meer werkloosheid, meer jongeren die zonder diploma van school gaan, meer inbraken en een toenemend onveiligheidsgevoel bij de inwoners, of toenemende vereenzaming in Noord om maar eens wat te noemen. Ik kan dat als fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam Noord straks niet uitleggen aan bewoners.

Oplossingen nodig voor maatschappelijke voorzieningen in Noord

Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad Amsterdam ingestemd met de spelregels vastgoed. Belangrijkste zorgpunt van Noord en andere stadsdelen is het risico van extreme huurprijsstijgingen van maatschappelijke voorzieningen en het niet meer mogelijk zijn van nieuwbouw daarvan.  Ondanks dit zijn de spelregels niet aangepast.

De gemeenteraad heeft begin juli ook ingestemd met de voorjaarsnota. Daarin is onder meer een miljoenenbezuiniging op subsidies opgenomen voor de stadsdelen. De PvdA in Amsterdam Noord was en is hiervan geen voorstander. De bestuurscommissies zijn echter verlengd bestuur. Dat betekent dat nu de gemeenteraad de bezuinigingsopgave heeft vastgesteld, de stadsdelen deze dienen uit te voeren.  En daar wringt de schoen. Want terwijl het risico bestaat van extreme huurprijsstijgingen, kan dit vanwege de bezuinigingen niet opgevangen worden door verhoging van de subsidies. Daarmee kunnen maatschappelijke voorzieningen in Noord onder druk komen te staan. Daarom heeft de PvdA fractie een voorstel ingediend om hierover direct na de zomer in de bestuurscommissie te spreken.

Werkgelegenheidsimpuls: banenplan PvdA wordt mogelijk werkelijkheid

Het Dagelijks Bestuur is gekomen met voorstellen om de werkgelegenheid in Noord een stimulans te geven. Mooi dat dat geregeld wordt. Daarmee werd ook het 500 banenplan van de PvdA fractie van 2014 weer actueel. De PvdA stelde daarin voor om de instrumenten om jongeren aan werk (baan of eigen bedrijf) te helpen uit te breiden met Social Impact Bonds en deze in te bedden in de aanpak in Amsterdam Noord. Social Impact Bonds zijn privaatrechtelijke prestatiecontracten: sociale contracten waarbij private investeerders investeren in een maatschappelijk project.  De investeerders krijgen uitbetaald door een overheid op basis van de resultaten die door het maatschappelijke project worden geboekt. In Groot Brittannië en de Verenigde Staten is het reeds een beproefd succes en ook in Nederland zijn de eerste stappen gezet. Ook Ahmed Baadoud pleitte voor deze aanpak.

Nav. een voorstel van de stedelijke VVD fractie wordt stedelijk onderzocht om deze aanpak mogelijk te maken. Mogelijk worden Nieuw West en Noord daarvoor een pilot. Daarover weten we meer over enkele maanden.

Parkeren in Noord verbeterd samen met bestuur en ondernemers

Op 1 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met voorstellen van Noord om het betaald parkeren aan te pakken bij het Waterlandplein en bij Winkelcentrum de Banne. De PvdA is blij dat samen met de ondernemers een oplossing is gevonden met als doel meer klanten naar de winkelcentra te krijgen. Er waren ook gesprekken gaande met het Boven t IJ winkelcentrum en NDSM. Maar dat leidde nog niet tot overeenstemming met Boven t IJ. Bij de NDSM zijn de ondernemers in meerderheid tegen het maken van afspraken. Omdat op voorstel van de PvdA de afspraken per winkelcentrum gemaakt werden, kon desondanks al een afspraak met het Waterlandplein en het Winkelcentrum de Banne worden gemaakt.

Nieuwe bewonersbijeenkomsten

De mening van bewoners telt! Daarom komen leden van de bestuurscommissie in Amsterdam Noord naar allerlei wijken en buurten in Noord om met bewoners in gesprek te gaan.  In juni jl. kwamen leden van de bestuurscommissie ook weer in diverse wijken langs. De opkomst was hoog. Tientallen mensen namen de moeite om in gesprek te gaan met leden van de bestuurscommissie in bijv. ’t Schouw en Sporthal Elzenhagen. De opmerkingen worden verwerkt en deelnemers worden geïnformeerd over wat er met de opmerkingen wordt gedaan. Als buurtbewoners onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn maar wel willen meepraten kan dat via twitter @noord020 of www.facebook.com/stadsdeel.amsterdam.noord.

Volg de PvdA fractie actueel op www.amsterdamnoord.pvda.nl via twitter @PvdA020Nrd of facebook  www.facebook.com/Pvda-Amsterdam-Noord.