Door op 16 juni 2015

Risico tweedeling in Noord door voorjaarsnota college B&W

Noordse politiek: investeren in Noord om tweedeling Noord tegen te gaan.

Geen Noord met twee snelheden. Daarmee reageerden wij als Algemeen Bestuur op 16 maart jl. op het verzoek van wethouder Choho om een bijdrage van ons stadsdeel te ontvangen ten behoeve van de voorjaarsnota 2015. In die brief gaven wij als Algemeen Bestuur het College van B&W aandachtspunten mee voor het lopende begrotingsjaar, met een doorkijk naar de begroting 2016 en de jaren daarna. Ons verzoek was om, gezien de ambities voor de ontwikkeling van stadsdeel Noord, een aantal basisvoorzieningen op sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk vlak goed op orde te brengen om een stadsdeel van twee snelheden te voorkomen: onze inzet is dat het stadsdeel als geheel meegaat in de ontwikkeling van Noord.
Het betekent dat bestaande wijken in deze ontwikkeling worden betrokken en er qua leefomgeving, maatschappelijke voorzieningen en woonkwaliteit sterker uitkomen. We willen niet dat een tweedeling ontstaat tussen nieuwe bewoners en nieuwe wijken waar alles goed voor elkaar is en wijken die achterblijven.
Dat betekent dat wij als bestuurscommissie – ongeacht onze politieke achtergrond – gekozen hebben om te blijven investeren in de woonkwaliteit, veiligheid, zorgvoorzieningen en in het beheer van de openbare ruimte in deze wijken. Gewoonweg omdat we dat met ons allen zien het als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Noord,

College van B&W: bezuinigen in Noord. Reden onbekend
De PvdA fractie keek daarom hals reikend uit naar een reactie van het college van B&W in de voorjaarsnota. De reactie van het college liet ons schrikken. In plaats van te investeren in Noord, kiest het college van B&W voor bezuinigingen in de stadsdelen. Ook in Noord. Schokkend is dat het college zonder enige motivering richting stadsdeel Noord deze keuze maakt: daar waar Choho de stadsdelen vroeg om een bijdrage voor de voorjaarsnota, volgt geen enkele reactie van het College met uitleg waarom van die bijdrage van Noord op een zo substantiële wijze wordt afgeweken. Op die manier bouwt Amsterdam zeer onevenwichtig aan een sterk bestuurlijk stelsel naar onze mening.

Voorstellen college slecht voor Noordse inwoners
Het College honoreert zo goed als geen enkele investering in Noord, terwijl wel reserves worden afgenomen en op subsidies moeten worden bezuinigd. Tegenover de bezuinigingen staat een (geringer) bedrag van het college dat zij stads breed willen investeren in armoede, maatschappelijke voorzieningen en veiligheid. Voor Noord is dat slecht nieuws. Om meerdere redenen:
1. In plaats van investeren – wat voor Noord juist nodig is – wordt bezuinigd: daar waar de financiën in de stad het niet noodzakelijk maken, en de begroting in Noord het niet mogelijk maken, moet toch een substantieel bedrag van 700.000 euro subsidiegeld gekort worden. En dat terwijl Noord juist jarenlang net als de hele stad en heel Nederland veel heeft bezuinigd ten gevolge van de crisis;
2. Er worden miljoenen bezuinigd op de medewerkers van de stadsdelen, waardoor het de vraag is of zij hun taken – ook in Noord – nog wel kunnen uitvoeren;
3. Voor goed bestuur is maatwerk nodig. Maar de stad gebruikt een andere maatstaf: geef je als stadsdeel meer geld uit dan gemiddeld voor bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerk, dan moet je bezuinigen. Of je als stadsdeel Noord juist meer moet uitgeven daaraan omdat het nodig is wordt niet meegewogen door het college van B&W;
4. In plaats dat de stadsdelen bij de begroting zorgvuldig kunnen bezuinigen kunnen afwegen tegen voorstellen voor de gebiedsplannen, wil het college deze samenhang niet. Van stadsdelen wordt verwacht dat we al op 3 juli aangeven waar we op subsidies bezuinigen. We hebben dus niet eens tijd om met instellingen hierover te spreken. Bovendien trek je al stenen uit de muur, zonder dat we weten of de totale muur daardoor nog wel blijft staan. Dat weten we pas als de gemeenteraad de begroting vast stelt. Als Noord bijvoorbeeld bezuinigd op een aantal voorzieningen, omdat we verwachten dat we nog een basisvoorziening kunnen regelen als Noord een substantieel deel ontvangt voor veiligheid en we blijken dat geld in januari 2016 niet te krijgen, zakt een heel programma door het ijs.
De gevolgen voor Noord kunnen enorm zijn: meer werkloosheid, meer jongeren die zonder diploma van school gaan, meer inbraken en een toenemend onveiligheidsgevoel bij de inwoners, of toenemende vereenzaming in Noord om maar eens wat te noemen. Ik kan dat straks als fractievoorzitter van de PvdA-Noord niet uitleggen aan onze bewoners.

Moeten we naar de Stopera, dan gaan we naar de Stopera!
We moeten met één mond spreken als Noord. Als we dat niet doen, missen we slagkracht die nodig is om iets te bereiken. De PvdA wilde alle middelen aangrijpen die nodig is om belangrijke aandachtspunten als veiligheid, de gevolgen van bezuinigingen op subsidies, het volstrekt onvoldoende geld uittrekken voor wegenonderhoud onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Daarom stelde de PvdA voor om het Dagelijks Bestuur in te laten spreken bij de raadscommissie van de gemeenteraad onder het motto: Moeten we naar de Stopera, dan gaan we naar de Stopera! SP en D66 wilden echter niet hun zorgen uiten bij de gemeenteraad over de gevolgen van de bezuinigingen voor Noord. Daarmee was het nut van het inspreken onderuit gehaald. Als we als bestuurscommissie hier al niet voor inspreken, waar dan wel voor?