Door op 10 september 2012

Vragen over aanpak van de Van Der Pekbuurt

In de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van 5 september heeft de portefeuillehouder de heer K. Diepeveen aangegeven dat Ymere voornemens is op korte termijn vergunningen aan te vragen bij het stadsdeel voor de zogenoemde “proefblokken” in de Van der Pekbuurt: 1 proefblok renovatie, 1 proefblok sloop/nieuwbouw.

De stadsdeelraad heeft op 25 april echter unaniem een motie aangenomen waarin het dagelijks bestuur onder meer de opdracht kreeg om geen definitieve besluiten te nemen en/of vergunningen te verstrekken aan Ymere voor planmatige sloop of renovatie in de Van Der Pekbuurt.

Naar aanleiding van de mededeling van de portefeuillehouder in de commissievergadering van 5 september, heeft raadslid Marianne Ringma schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur.

Door te klikken op de link onderaan dit artikel kunt u de motie van 25 april lezen.
Voor de vragen die door Marianne Ringma namens de PvdA zijn gesteld:

De stadsdeelraad heeft op 25 april 2012 unaniem een motie aangenomen en daarmee het dagelijks bestuur  opgedragen:
•    Zorg te dragen  voor  afspraken en  kaders (waaronder het sociaal plan)  voor de aanpak van de Van der Pekbuurt  vanuit het oogpunt van stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en Erfgoed;
•    De Van der Pekbuurt  te behandelen als  ware het een beschermd  stadsgezicht  en Bureau Monumenten en Archeologie direct  formeel te betrekken bij de visie- en planvorming voor de Van der Pekbuurt;
•    De bewoners en de deelraad te betrekken bij de totstandkoming en vaststelling van de afspraken en kaders voor de aanpak van de Van der Pekbuurt.
•    Voordat aan bovenstaande is voldaan geen definitieve besluiten te nemen en/of vergunningen te verstrekken aan Ymere voor planmatige sloop/nieuwbouw of renovatie in de Van der Pekbuurt.

In het licht van de uitspraken van de portefeuillehouder in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 5 september 2012,  de bovengenoemde motie en bijbehorende opdrachten aan het bestuur, heeft de PvdA de volgende vragen:
•    Welke stappen neemt het dagelijks bestuur om de motie van 25 april 2012 uit te voeren?
•    Welke (juridische) mogelijkheden zijn er feitelijk voor het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad om eventuele sloopplannen van Ymere  tegen te gaan, gelet op de geldende regelgeving en het feit dat de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  heeft bericht “uiterlijk 1 september van dit jaar de wettelijke procedure op te starten tot aanwijzing  als beschermd stadsgezicht van het gebied Amsterdam Noord.” Hierbij gaat het om de om “de tuindorpen in Noord met het verbindende dijklint ” (brief van 10 juli 2012)?
•    Vraag: Klopt het dat Bureau Monumenten en Archeologie, in het licht van de plannen van Ymere, reeds een afgerond advies heeft uitgebracht – aan Ymere en het stadsdeel – over de Van der Pekbuurt, maar dit advies niet openbaar is gemaakt?
•    Zo ja, wanneer wordt dit advies openbaar gemaakt en besproken met de betrokkenen, in het bijzonder de bewoners, maatschappelijke organisaties en de stadsdeelraad?

Marianne Ringma, fractie PvdA Amsterdam-Noord

 

Documenten: