Verkiezingsprogramma 2014-2018

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam Noord.

Werken aan Noord

Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam-Noord 2014-2018

Een stem op de PvdA is een stem voor de toekomst van Noord
De PvdA: samen met u verder bouwen aan Noord
Veel in Noord gaat goed en zelfs steeds beter. We hebben veel bereikt. Maar tegelijkertijd zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Op vier terreinen zijn er concrete signalen waar wij onze ogen niet voor kunnen en willen sluiten. Juist hier willen we een succesvolle aanpak:
ondanks de toegenomen werkgelegenheid blijft de werkloosheid in Noord hardnekkig hoog
buurten en wijken kunnen schoner en veiliger en moeten meer profiteren van alle positieve ontwikkelingen in Noord
de woningmarkt zit op slot, met name voor starters en huurders met een smalle beurs
verschijnselen van armoede en isolement zijn een hardnekkige barrière voor een volwaardige deelname aan de samenleving.

In dit programma kunt u lezen wat de PvdA de komende vier jaar op deze vier punten, maar ook op tal van andere vraagstukken, wil doen voor Noord en haar bewoners. Er is voor de PvdA genoeg om de schouders onder te zetten, ook in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in een nieuwe bestuurscommissie. Als PvdA willen we verantwoordelijkheid blijven nemen om lastige problemen succesvol aan te pakken.

Dat betekent: hardnekkig blijven opkomen voor Noord, voor u als bewoner of als ondernemer. We moeten verder bouwen aan Noord en vraagstukken aanpakken die om een oplossing vragen. De crisis is immers nog steeds niet over. Veel Noorderlingen worden ook in de komende periode op de proef gesteld door werkloosheid, door een te laag inkomen, door schulden, door hogere zorgkosten, door huurverhogingen, door te weinig kans op een betaalbare woning. Juist de mensen met een smalle beurs rekenen op de PvdA – en die mensen zullen we zeker niet teleurstellen.
Daarbij moet meer ruimte komen voor initiatieven in buurten en wijken: wat bewoners zélf tot stand willen brengen. De alomtegenwoordige verzorgingsstaat maakt, zeker op lokaal niveau, steeds meer plaats voor de doe-democratie: de burger aan het roer. Dat betekent veel meer zeggenschap van burgers, initiatiefnemers, vrijwilligers en bedrijfsleven: het sociaal kapitaal van Noord. Overheidspaternalisme maakt plaats voor eigen initiatief. Het openbaar bestuur durft los te laten. De vanouds actieve Noorderlingen krijgen meer kansen. Dat kan alleen door intensief samen te werken en verbindingen te maken tussen tal van buurtinitiatieven: van zelfbouwkavels tot buurtfestivals, van adoptie van afvalbakken tot pierenbadjes voor de kinderen uit de buurt, van nieuwe buurtondernemingen tot zeggenschap over zorg in de wijk. De PvdA juicht die verandering toe, omdat mensen zelf veel meer regie krijgen over hun eigen buurt en wijk.

Deze ontwikkeling betekent niet dat de PvdA zich terugtrekt en de handen in de zakken steekt. Integendeel. Er is immers heel veel van waarde in Noord waar we als PvdA samen met u voor blijven opkomen. We staan voor meer gevarieerde werkgelegenheid, betere én betaalbare huisvesting, de stedelijke vernieuwing van oude wijken, goed onderwijs, jeugdvoorzieningen, sport, veiligheid en leefbaarheid. De bestuurscommissie nieuwe stijl heeft minder bevoegdheden dan de stadsdeelraad. We zullen onze plannen dus veel meer samen met anderen moeten ontwikkelen en pleiten voor de belangen van ‘ons’ Noord en de Noorderlingen.

Dat komt misschien wel mooi uit: dit is immers de tijd dat de lokale overheid, dus ook het stadsdeelbestuur, meer vertrouwen aan bewoners moet geven. Dat is vernieuwend, al hebben bewoners van Noord altijd al een rijke traditie gehad van zélf de handen uit de mouwen steken. In de komende periode krijgt die typisch Noordse eigenschap meer kansen, door vernieuwing van een lokale overheid die niet meer alles bedisselt. Meer zeggenschap van de burger betekent immers minder regels. Geen overbodige ambtenarij, geen vernieuwing onder de voogdij van een allesbestierende overheid, maar vertrouwen in de eigen kracht en het organisatievermogen van burgers zijn de bestanddelen van deze nieuwe aanpak. Trustvorming, de beweging van onderop in buurt en wijk, is een uitstekende vorm van georganiseerd vertrouwen. Dat betekent het loslaten van overbodige regels en procedures en de ondersteuning en stimulering van sociaal doe-het-zelven. Maar daar waar de overheid deze beweging kan ondersteunen, moet ze er ook zijn. De PvdA maakt zich daarvoor sterk in de komende vier jaar. En daarbij blijven we opkomen voor de belangen van alle Noorderlingen en in het bijzonder voor mensen met een smalle beurs.

De PvdA: succes dankzij hard werken aan Noord
De afgelopen periode heeft de PvdA hard gewerkt aan de toekomst van Noord en haar bewoners. Dat gebeurde overal – én met succes. Aan de IJ-oever zijn tal van nieuwe bedrijven gevestigd, nieuwe cultuur, nieuwe horeca, nieuw toerisme. De werkgelegenheid is ondanks de crisis fors gegroeid. Er wordt hard gebouwd aan moderne duurzame bedrijventerreinen zoals Buiksloterham en Cornelis Douwes. Verouderde wijken zijn verbeterd: nieuwe woningen en nieuwe winkelcentra in Banne en Waterlandpleingebied. Het onderwijs is verstevigd en vernieuwd: nieuwe scholen, vermindering van voortijdig schoolverlaten en een uitgebreid programma om taalachterstanden bij kinderen aan te pakken. Ouderen hebben meer keus gekregen om zelfstandig en comfortabel te wonen in de nieuwe grote woonservicecentra zoals Het Schouw en Kadoeler Breek. Nieuwe wijken verrijzen in Noord. In vele buurten is veel meer te beleven: winkels en horeca in de Van der Pekstraat, festivals in Noorderpark en Banne, verbetering van sportvoorzieningen zoals het nieuwe zwembad in het Noorderpark. Er komt steeds meer cultuur en kunst in de wijk. Uitgaansgelegenheden en horeca langs de IJ-oever rijzen als paddenstoelen uit de grond. Oude en nieuwe cultuur groeit en bloeit in Noord. “Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord” bestaat niet meer.
Het nieuwe komt tot stand, maar het oude Noord zijn we niet vergeten: Noord blijft het groenste stadsdeel van Amsterdam, we houden van de cultuurhistorie en bijzondere architectuur van karakteristieke Noordse tuindorpen en dijken, we voelen ons rijk met het prachtige landschap van Waterland. In de Van der Pekbuurt willen we niet slopen, maar renoveren. Verbindingen zijn verbeterd. De Noord-Zuidlijn komt eraan, waardoor Noord veel beter verbonden zal zijn met de rest van de stad. De ponten zijn gratis gebleven en er komt een nieuwe pontverbinding over het IJ met het Java-eiland.

Deze succesvolle aanpak is mogelijk gemaakt door de kiezers die de PvdA hun vertrouwen gaven en de vele vrijwilligers en professionals die hard aan Noord hebben gewerkt. De Noorderlingen zélf, de bewoners, instellingen en ondernemers hebben – zoals ze dat gewend zijn te doen – hun schouders gezet onder de toekomst van Noord. Dat zal ook de komende vier jaar gebeuren.

Verkiezingsprogramma 2014 – 2017

Meer werk, minder werkloosheid
Verschijnselen van armoede hebben veel te maken met werkloosheid. Betaalde banen zijn het beste middel om mensen uit armoede, isolement en werkloosheid te halen. Je zelfrespect groeit als je voor jezelf en je naasten kunt zorgen. Daar willen we als PvdA dan ook hard aan werken in de komende vier jaar.
Sommige signalen staan gelukkig op groen. De groei van werkgelegenheid in Noord en het aantrekken van talloze nieuwe bedrijven is buitengewoon positief. Er komen immers meer arbeidsplaatsen bij. Van alle stadsdelen kende Noord de afgelopen jaren de grootste groei van het aantal nieuwe banen. Bestaande en nieuwe bedrijfstakken (creatieve industrie, horeca, toerisme maar ook maakindustrie, bouw en detailhandel) zorgen voor een minder kwetsbare lokale economie. Vestiging van (maak)industrie bevordert de PvdA door faciliteren (vestigingslocaties), verleiden (IJ-oever bijvoorbeeld) en stimuleren (hardnekkig erop af blijven gaan).
Hoe positief ook, de banengroei in Noord komt nog te weinig ten goede aan (langdurig) werklozen in ons stadsdeel. Vooral forensen van buiten Amsterdam vinden werk in Noord. Een van de oorzaken van dit verschijnsel is de groeiende kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt. Sommige bedrijven staan bijvoorbeeld te springen om technisch personeel, dat echter te weinig vanuit de scholen in Noord uitstroomt naar een betaalde baan. De PvdA wil samen met ondernemers en scholen optrekken om te stimuleren dat de werkgelegenheidsgroei ook echt banen voor mensen uit Noord oplevert. Waar dat daaraan bijdraagt zal de PvdA in de gemeente pleiten voor vermindering van regeldruk, meer stageplaatsen en praktijkleerplekken, meer aantrekken van bedrijven die ook voor lager opgeleiden voldoende werk hebben.
Werk moet zich niet alleen aan de IJ-oevers en op de grote bedrijventerreinen concentreren, maar ook in de wijken en buurten en in de winkelcentra. Nu komt het aan op locaties als Hamerstraatgebied (fashion en nieuwe maakindustrie), detailhandel in nieuwe winkelcentra en versmarkten, de vernieuwing van het grote winkelcentrum Buikslotermeerplein in het CAN-gebied, de ontwikkeling van Buiksloterham en andere veelbelovende clusters. Ondernemers moeten kansen krijgen, ook via bijvoorbeeld winstgevende buurtondernemingen. Daarbij moet plaats zijn voor iedereen, hoogwaardige werkgelegenheid maar ook eenvoudige arbeid.

De versterking van de buurteconomie in Noord willen wij voortzetten: de ontwikkeling van kansenzones, afspraken met corporaties over de inzet van onderhouds- en klussenteams, overleg met DWI om belemmerende regels overboord te gooien, doelgericht winkelstraatmanagement. De aanpak in de Van der Pekbuurt is een goed voorbeeld: daar zijn in de afgelopen jaren tal van ondernemers bij hun start op weg geholpen. Ook het Zonneplein in Tuindorp Oostzaan verdient een dergelijke winkelstraat-aanpak. We ondersteunen de oprichting van buurtcoöperaties en andere ondernemersinitiatieven.
De agrarisch ondernemers in Noord willen we zeker blijven helpen, onder andere door gebiedsmanagement en verkorting van lastige procedures: de boeren zorgen voor het prachtige landschap van Waterland en dat is alleen mogelijk als ze kunnen uitbreiden, ook met toeristische voorzieningen. Het initiatief van de Poort van Waterland als toeristisch bezoekerscentrum op de grens van stad en land ondersteunen we van harte, temeer omdat toerisme een sterk groeiende bedrijfstak is met veel arbeidsplaatsen.

Inzet van de PvdA:
meer mensen uit Noord aan de slag, dus ruimte voor banen plannen zoals: Noord Werkt: toeleiding naar de arbeidsmarkt voor mensen met een grote afstand tot werk.
stimuleringsprojecten voor werkgevers in Noord. We prikkelen scholen en bedrijfsleven om intensief samen te werken in arbeidsmarktprojecten, met name t.b.v. technische beroepen
voortzetting van het vestigingsbeleid voor grote bedrijven, creatieve industrie en kleinschalige maakindustrie, MKB-ondernemingen en start van nieuwe (kleine) ondernemers in Noord
stimuleren van wijkeconomie en zelfbouwprojecten met ondersteuning en gerichte subsidies, kansenzones en winkelstraatmanagement
voldoende stage- en praktijkplekken zodat leerlingen hun opleiding af kunnen maken
we zetten ons in voor een gebiedsmanager die boeren in Landelijk Noord helpt bij agrarische uitbreidingsplannen en initiatieven voor landschappelijk toerisme.

Buurten en wijken: schoon, heel en veilig
De openbare ruimte staat steeds meer onder druk. Niet alle wijken in Noord zien er even fraai uit. Er zijn gebieden waar de openbare ruimte dreigt te verloederen. Zwerfvuil, achterstallig woningonderhoud, graffiti en het gebrek aan straatmeubilair en kinderspeelplaatsen bepalen hier teveel het straatbeeld. Schoon, heel en veilig moet overal in Noord aanwezig zijn – iets waarvoor bewoners ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Dat gebeurt gelukkig ook, zoals bijvoorbeeld het project in de Molenwijk van SMS Alert om de buurtveiligheid te vergroten. Ook de wijkveiligheidsteams dragen bij aan vermindering van vandalisme en overtredingen.
Soms is het contrast groot: door de groei en de bloei van de IJ-oevers dreigen achterliggende wijken te worden vergeten. De PvdA wil juist in die wijken een fraaie publieke ruimte en de gelegenheid voor allerlei culturele en zorginitiatieven: ook de bewoners in die wijken moeten mee kunnen profiteren van de bloei van Noord! Daarom blijft de PvdA een groot voorstander van gemengde wijken waar verschillende bevolkingsgroepen prettig en betaalbaar kunnen wonen. De PvdA blijft bij woningcorporaties aandringen op het nemen van verantwoordelijkheid niet alleen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen, maar ook van de buurt. Daarbij willen we meer inzetten op de kwaliteit van de openbare ruimte: zorgvuldig beheer van groen en straatmeubilair, opknappen van buurtpleinen en speelplaatsen (zoals de renovatie van het Van der Pekplein) en tegengaan van zwerfvuil.
We blijven opkomen voor de stedenbouwkundige kwaliteiten van typisch Noordse tuindorpen en wijken. Zoals de Van der Pekbuurt, waarvoor de PvdA succesvol heeft gevochten samen met bewoners: wel renovatie en betaalbare huren, geen nieuwbouw. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook het koesteren van fraaie oude pakhuizen, loodsen in het havengebied, kerken en andere historische of beeldbepalende gebouwen. Hergebruik staat hierbij voorop, in plaats van sloop. De renovatie van de bekende kraan op de NDSM-werf tot een hotel is daarvan een fraai voorbeeld, evenals de verbouwing van hét symbool van Noord: de Shelltoren aan het IJ.
Een belangrijke kwaliteit van Noord is ons prachtige Waterland. De PvdA wil dat graag behouden, niet alleen vanwege de kwaliteit van landschap en natuur maar ook voor de recreatie van alle Amsterdammers.

Inzet van de PvdA:
beheer en behoud van de typische stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van Noord
goede bereikbaarheid door uitbreiding gratis pontverbindingen. En die brug over het IJ moet er nu toch eens komen
bewoners aan het roer bij het beheer van buurten en wijken, onder andere door stimuleren van tegengaan van zwerfvuil
extra inzet voor de publieke ruimte, onder andere door beter beheer van groen en straatmeubilair, opknappen van pleinen en speelplaatsen
aanpak van veiligheid in preventieve sfeer, bijvoorbeeld door SMS Bewoners Alert en goede samenwerking in wijkveiligheidsteams
meer beeldende kunst en muziek/theaterprojecten in wijk en buurt
hergebruik van historische gebouwen in plaats van sloop.

Betaalbaar wonen
Het PvdA-principe ‘betaalbaar wonen’ komt steeds meer onder druk te staan. Veel (duurdere) nieuwbouw is vervangend voor bestaande goedkope oudbouw maar voegt niets toe aan de netto woningvoorraad. De doorstroom van huurders naar duurdere woningen willen we dan ook met kracht bevorderen in nauwe samenwerking met de woningcorporaties, zodat er meer betaalbare huisvesting voor onder andere starters ter beschikking komt. Het onderhoud van (verouderde) woningen door corporaties blijft teveel achter. Ouderen willen betaalbaar en comfortabel wonen met zorg dicht in de buurt. Er is meer behoefte aan woonservicezones voor ouderen. Studenten hebben steeds meer belangstelling voor een woning in Noord. Dat betekent dat we als PvdA meer moeten doen voor starters- en studentenwoningen, koopwoningen en ouderenhuisvesting, waarbij ook zelfbouwprojecten tegemoet komen aan woonwensen en eisen van duurzaamheid. Maar deze inzet mag niet ten koste gaan van de regel dat nieuwbouwprojecten ten minste voor 30 procent uit goedkope huurwoningen moeten bestaan.

Inzet van de PvdA:
realiseren van meer woningen voor starters en studenten
beschikbaar maken van koopwoningen voor huurders, meer ruimte geven tot zelfbouw
zorgen voor voldoende ouderenhuisvesting
nieuwbouwprojecten bestaan voor ten minste voor 30 procent uit goedkope huurwoningen
corporaties stimuleren tot tijdig (groot) onderhoud van huurwoningen
geen sloop maar renovatie, zeker in de karakteristieke wijken en tuindorpen van Noord

Duurzame ontwikkeling van Amsterdam Noord
De PvdA Amsterdam heeft oog voor de generaties na ons. Het stadsdeel Noord is en blijft voortrekker op het gebied van milieu. Duurzaamheid hoort vanzelfsprekend te zijn voor iedereen. De PvdA wil samen met ondernemers en bewoners en kennisinstellingen en instituten in Noord werken aan schonere lucht, een betaalbare energierekening voor huishoudens, en meer zonne- en windenergie. Hierbij willen we dat Noord-Amsterdammers de ruimte krijgen om hier zelf aan bij te dragen. Duurzaam èn sociaal, dus met oog voor kwetsbare en lagere inkomensgroepen. Want duurzaam is goed voor het milieu, de werkgelegenheid en de portemonnee.

De PvdA is een groot voorstander van duurzaam bouwen en wonen, waarbij ten minste wordt gestreefd naar energieneutraal wonen. Experimenten in de nieuwbouw (bijvoorbeeld de vrije kavels in Buiksloterham en de nieuwe drijvende groene wijk Schoonschip in het Johan van Hasseltkanaal) willen we actief ondersteunen, ook in de sfeer van voorlichting, stimulans en terugdringen van onnodig beperkende regels. Bestaande woningen energieneutraal maken is meestal lastiger, maar ook daarvoor wil de PvdA een stimulans geven aan woningcorporaties en huiseigenaren. Extra voordeel van duurzaam bouwen en wonen is de verlaging van energielasten voor bewoners. In de afgelopen periode is ingezet op het project ‘de Noordse aanpak’ in samenwerking met de woningcorporaties en bewoners. Doel is dat bewoners zelf met voorstellen komen voor energiebesparende maatregelen, die vervolgens door de woningcorporatie worden vertaald in een realiseerbaar plan. Verder is een start gemaakt met het duurzame renovatieproject Plan van Gool, en er zijn sinds 2008 1.500 woningequivalenten aangesloten op stadswarmte van Westpoort Warmte. Maar er blijft nog veel te doen.

Actiepunten
stimuleren van duurzaam bouwen en wonen, met name bij zelfbouwprojecten in o.a. Buiksloterham.
bij nieuwbouw en renovatie gelden de milieunormen voor energieverbruik.
beperken energieverbruik en CO2 uitstoot in Noord door het aantal aansluitingen op het stedelijke warmtenet en door ondergrondse warmte/koude opslag in vijf jaar minimaal te verdubbelen. Daarmee worden kosten bespaard en maken we de stad groener. 
we breiden in samenwerking met de stad de gescheiden afvalinzameling verder uit. In 2020 zal er daardoor 65 procent minder restafval zijn.
mensen maken de stad. Dus de PvdA stimuleert eigen initiatieven van ondernemers en bewoners door de informatievoorziening te verbeteren, overbodige en tegenstrijdige regelgeving weg te nemen, het bieden van organisatorische ondersteuning en mede- aandeelhouderschap en door samen te werken met nieuwe initiatieven uit de samenleving en die te verbinden met bestaande kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Zorgen voor elkaar en voor ouderen
Vertrouwen én zelf actief worden floreren bij de aanwezigheid van solidariteit: het besef dat je er niet alleen voor staat. De PvdA staat voor deze solidariteit: door op te treden bij dreigende huisuitzettingen, door stimuleren van samenwerking tussen zorginstellingen en schuldhulpverlening, door het ondersteunen van voedselbanken die door vrijwilligers en bewoners in stand worden gehouden, door gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs, door voorzieningen voor ouderen om isolement te voorkomen. Het blijft van groot belang dat mensen én vrijwillig, maar ook als professional, voor elkaar en voor ouderen zorgen die dat zelf niet (meer) zo goed kunnen. De PvdA probeert hier veel aan te doen, onder andere door buurtnetwerken en vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen. Juist hier is de kracht van sociale netwerken zichtbaar én bruikbaar.
De samenwerking tussen organisaties die zich richten op armoedebestrijding en zorg voor ouderen en mensen met een beperking wordt in de komende periode steeds belangrijker. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van de AWBZ en WMO. Instellingen als Leefkringhuis, Doras en vrijwilligersorganisaties hebben daarin een essentiële rol. Samenwerking in programma’s en projecten is de beste manier om meer effect te bereiken. We hebben een hoogwaardig aanbod aan gezondheidszorg, mede dank zijn ‘ons eigen’ Noordse ziekenhuis Boven ’t IJ. Dat moet zo blijven: de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis is van belang voor alle inwoners van Noord en moet open blijven voor iedere Noorderling die acuut medische zorg nodig heeft.

Belangrijke taak van het lokaal bestuur is en blijft preventie en zorg gericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan alleen door sociale netwerken in buurten en wijken te stimuleren en mantelzorg te ondersteunen. Ontmoeting voorkomt isolement. Betaalbare maaltijdvoorzieningen, inloopvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten en licht dementerenden (zoals De Driehoek, het Baken en Resto Van Harte in De Meeuw) zijn daar allemaal een onderdeel van. Afwisselende dagbesteding voor psychiatrische patiënten is gunstig voor hun zelfredzaamheid en sociale verbetering. De PvdA wil de aanpak daarvan stimuleren door de mogelijkheden voor diverse vormen van werk (gecombineerd met zorg) in Landelijk Noord te benutten evenals klussen in de wijken, onderhoud van groen en dergelijke.
De verdergaande vergrijzing van de bevolking van Noord vereist het tijdig regelen van woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. Hiervoor kunnen ook verouderde verzorgingscentra worden opgeknapt en hergebruikt, bijvoorbeeld voor beschermde woongroepen of zelfstandig wonen. De PvdA onderzoekt de komende periode de behoefte aan ouderenhuisvesting en stimuleert moderne woon- en zorgarrangementen waardoor ook senioren hun leven naar eigen voorkeur kunnen inrichten. De PvdA blijft voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs, ook als de Noord-Zuidlijn in 2017 gaat rijden.
De PvdA vindt sport belangrijk voor de gezondheid van kinderen en jongeren, met name om overgewicht te bestrijden. Sporten in verenigingsverband is een goed middel hiervoor. Waar nodig wil de PvdA sportverenigingen steunen en sport in verenigingsverband ook voor gezinnen met een smalle beurs meer toegankelijk maken. Wij steunen het Sportfonds dat dit kan financieren.

Inzet van de PvdA:
terugdringen van huisuitzettingen
regie op samenwerking bij armoedebestrijding, mantelzorg en vrijwilligerswerk
behoud Spoedeisende Hulp van het Boven IJ ziekenhuis
voorkomen van isolement van ouderen en mensen met een beperking, onder andere door meer inloop- en maaltijdvoorzieningen
vervanging van verouderde verzorgingscentra benutten voor beschermde woongroepen of zelfstandige eenheden voor ouderen, in combinatie met buurtfuncties
zinvolle dagbesteding voor psychiatrische patiënten, onder andere door zorgboerderijen in het landelijk gebied
moderniseren van ouderenhuisvesting, stimuleren bijdetijdse woon- en zorgarrangementen
gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs
door middel van sport bijdragen aan vermindering van overgewicht bij kinderen.

Leren
Leren is weer leuk in Noord. De kwaliteit van het onderwijs in Noord wordt steeds hoger. Scholen zijn vernieuwend, gaan voor kwartjes maar laten dubbeltjes niet in de steek, primair onderwijs wordt ook fysiek (schoolgebouwen) sterk vernieuwd en uitgebreid. Onze belofte om categoraal vwo aan de IJ-oever te realiseren is met de komst van het Hyperionlyceum ingelost. Tegelijk constateren we dat onderwijs nog te weinig aansluiting heeft met de (lokale) arbeidsmarkt, te weinig vaklieden en technici aflevert en zich nog te weinig deel voelt uitmaken van de hele jeugdketen (dus inclusief jeugdzorg).
Wat nog ontbreekt is de vestiging van een instituut voor hoger onderwijs in Noord: HBO en/of universitair. Naarmate het bedrijfsleven zich steeds verder ontwikkelt, groeit de behoefte aan een hogere opleiding binnen onze stadsdeelgrenzen die goed aansluit bij het voortgezet onderwijs. Scholen in het VMBO en het MBO moeten meer aansluiting zien te vinden bij het lokale bedrijfsleven, zodat er wordt opgeleid voor baanzekerheid en met name tegemoet komt aan de toenemende behoefte aan professioneel technisch personeel.
De PvdA ziet in scholen belangrijke partners in de wijk om een aanbod te organiseren gericht op talentontwikkeling, bewegen en schoolwerkondersteuning. Scholen investeren in gedrag (bijvoorbeeld de vreedzame school), en de PvdA wil dit uitbreiden naar ouders en instellingen in de wijk. Het taalonderwijs aan peuters en kleuters is in ons multiculturele stadsdeel van groot belang. Juist door vroegtijdig Nederlands te leren voorkom je achterstanden in het onderwijs op latere leeftijd. De PvdA wil de Voorschool blijven ondersteunen als belangrijkste middel hiervoor. Ook wil de PvdA in de komende periode de integratie op scholen bevorderen. Scholen moeten niet strikt ‘zwart’ of ‘wit’ zijn, maar horen een afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling in de buurt waar ze zijn gevestigd. Ouders kiezen uiteraard zelf de school van hun kinderen, maar centrale aanmelding helpt mee om een evenwichtiger samenstelling van groepen op school na te streven.
Een lastig vraagstuk is het verschijnsel van voortijdig afhakende jongeren in het VMBO- en MBO-onderwijs. Hiermee worden hun kansen op de arbeidsmarkt sterk verminderd. En ook is voortijdig schoolverlaten doodzonde van alle inspanningen die al zijn geleverd door scholen aan deze leerlingen. De PvdA wil door middel van projecten op scholen het aantal jongeren dat zonder diploma voortijdig de school verlaat met ten minste een derde verminderen.

Inzet van de PvdA:
steun voor de Voorschool en andere programma’s die vroegtijdig taalachterstand bestrijden
vestiging van een HBO-opleiding in Noord
verbinden onderwijs en arbeidsmarkt. Voldoende stage- en praktijkplekken, stimuleren van technisch onderwijs in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven
in gesprek met scholen vorm geven aan de verantwoordelijkheid van scholen in de hele jeugdketen
basisscholen zijn meer een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in de wijk
verlaging met ten minste een derde van het aantal jongeren dat zonder diploma de school verlaat.

Jeugd
Een belangrijke ontwikkeling in de komende periode is de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten, dus ook in Amsterdam en zijn stadsdelen. De PvdA wil vooral een goede aansluiting tussen alle partners in de hele jeugdketen: van peuterschool tot hbo en van jeugdgezondheidszorg tot vrijetijdsbesteding. De Ouder-Kindcentra die de afgelopen jaren in Noord zorgen voor opvoedingsondersteuning en preventie zijn succesvol gebleken. Vaste gezichten van deze centra en Bureau Jeugdzorg in wijken en buurten zijn nog nodig.
Het verschijnsel dat teveel zorg- en hulpverleners zich bemoeien met multiprobleemgezinnen willen we vervangen door één duidelijke regisseur. Het mag niet meer zo zijn dat bij een probleemgezin gemiddeld dertien instanties betrokken zijn die elkaar allemaal voor de voeten lopen, terwijl er niemand is die knopen doorhakt. In deze situatie zet de professionele hulpverlening zich in om het plan van mensen zelf te realiseren, bijvoorbeeld met inschakeling van het sociale netwerk rond het gezin (familie, vrienden, buren), op eigen kracht maar met hulp van buitenaf. Als dat niet lukt of niet mogelijk is, moet er inzet zijn voor regie over de hulp, met name bij multiprobleemgezinnen.
Sport is en blijft belangrijk als gezonde vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in Noord. De PvdA wil zich blijven inzetten voor goede sportaccommodaties en voor een grote verscheidenheid aan teamsportbeoefening. Er moet relatief meer geld naar de uitvoering en de accommodaties zelf en minder naar beleid en overhead.

Inzet van de PvdA:
één vaste regisseur bij de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen
goede samenwerking tussen scholen en wijkteams jeugd
het gezin en het netwerk daaromheen voeren zoveel mogelijk regie over zorg
minder geld naar beleid, meer naar sportaccommodaties en sportclubs zelf.

Bewoners, vrijwilligers en de rol van lokaal bestuur
Noord is vanouds vooruitstrevend als participatie-stadsdeel in Amsterdam: er zijn heel veel vrijwilligersinitiatieven, veel actieve bewoners, er is een bloeiend verenigingsleven en dat wordt nog eens extra gestimuleerd door de toeloop van nieuwe Noorderlingen die hun handen uit de mouwen steken op de NDSM-werf, de Zamenhofstraat, het Repair Café, de Overkant, de broedstraten etc. De Noorderling doet het zélf wel: eigenzinnig en creatief. En steeds meer Amsterdammers willen – heel anders dan vroeger – Noorderling worden en komen in Noord wonen en werken. Die nieuwe talenten kunnen we goed gebruiken in Noord!
De PvdA wil deze bewonersinitiatieven de komende vier jaar met kracht uitbouwen. Wijkontwikkeling en vrijwilligersinitiatieven willen we veel meer overlaten aan bewoners zelf. De overheid moet daarin niet zozeer reguleren als wel stimuleren. Bewoners kunnen zelf veel meer het heft in handen nemen. Dan is er geen reden om allerlei lastige regels in stand te houden: het gaat om dóór u, niet vóór u. Loslaten moet ook écht loslaten betekenen. Het denken in risico’s moet plaats maken voor het denken in kansen en eigen initiatief.
Vrijwilligers zijn de kurk waarop tal van culturele, sport- en zorginitiatieven drijven. Zonder vrijwilligers geen buurtcohesie, geen sport, geen verenigingsleven en geen zorg voor elkaar. Misschien wel de belangrijkste taak van de bestuurscommissie nieuwe stijl is het verbinden van initiatieven aan elkaar om nog meer kansen te bieden aan wijken en buurten. Niemand kan alles, maar iedereen kan iets. De PvdA wil voor bewoners- en vrijwilligersinitiatieven maatwerk en waar nodig bij de ‘centrale stad’ opkomen voor die initiatieven en de eigen kracht van bewoners. Kennis van Noordse wijken is er bij uitstek bij de nieuwe bestuurscommissie: die moet leidend zijn ook voor het stedelijke beleid en de samenwerking tussen instanties.

Inzet van de PvdA:
bewoners- en vrijwilligersinitiatieven ondersteunen met bewoners- en meedoensubsidies
een belangrijke rol van de nieuwe bestuurscommissie is het met elkaar verbinden van bewoners en buurtinitiatieven
actieve bestrijding van overbodige en belemmerende regels en procedures, meer vertrouwen en ondersteuning van initiatieven van onderop. De PvdA durft risico’s te nemen om buurtondernemingen, trusts, vrijwilligersinitiatieven en wijkprojecten te stimuleren en te faciliteren.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met het oude en nieuwe Noord. Dankzij tal van sociale, toeristische, economische en architectonische ontwikkelingen hebben kunst en cultuur in Noord een prominente rol gekregen. Kunst en cultuur versterken de identiteit van Noord, geven plezier, geven ook economische impulsen en werkgelegenheid, zorgen voor verrassing en vernieuwing en zijn de essentie voor de verdere ontwikkeling van Noord. Kunstenaars en cultuuruitingen dragen op allerlei manieren bij aan ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Noordbreed, maar zeker ook in wijken en buurten.
Kenmerkend voor de PvdA-aanpak van kunst en cultuur is verbinding: tussen bewoners onderling maar ook van bewoners met kunstenaars: bijdragen aan buurtcohesie, ook door tal van kleinere projecten van de broedstraten tot aan de buurtsoap De Wasserette en de muziek in jongerencentrum De Valk tot de voorstellingen in M-Lab over Asterdorp. Verleiding, experiment, kennismaking en plezier zijn de belangrijkste ingrediënten voor de verbinding. Vernieuwing van het culturele aanbod moet niet alleen de bezoeker en grootstedelijk publiek aanspreken; de opgaaf zal zijn – zoals bijvoorbeeld de Tolhuistuin en De Overkant laten zien – om nieuwe cultuur ook interessant te maken voor de Noorderlingen en de verbinding met wijken en buurten.
De PvdA wil het nieuwe omarmen, maar het oude niet vergeten. Wij willen blijvende aandacht geven aan de Noordse traditie t.a.v. cultuurhistorie en buurtaanbod: het Historisch Centrum Amsterdam-Noord, beeldende kunst in de buurt, monumenten en hergebruik van beeldbepalende panden. Dit is immers óók verbinding: het verleden met het heden. Hierbij hoort ook onze rijke Noordse traditie op het gebied van amateuristische kunstbeoefening: fanfares en muziekverenigingen, koren, de Muziekschool Noord en muziekbeoefening op basisscholen. De vernieuwde bibliotheken leveren een uitstekende bijdrage aan verbreding van de kijk van jonge en oudere Noorderlingen op de samenleving, met uitgebreide programma’s. Vernieuwing van het cultuuraanbod is van belang. Zo zou de beeldende kunst een grote impuls krijgen door de ontwikkeling van een ‘galerieboulevard’ op de NDSM-werf. De PvdA wil zich ook inzetten om stedelijke culturele instellingen en mogelijk zelfs een hogere kunstopleiding naar Noord te trekken.
Lastig voor veel kunstenaars, groepen en initiatiefnemers is fondswerving. De PvdA wil door middel van fondsen van het stadsdeel én door stimulering van het lokale bedrijfsleven kunst en cultuur blijvend stimuleren. Een ‘fondsenloods’ kan daarbij heel effectief zijn, met name bij fondswerving in het bedrijfsleven en landelijke/regionale fondsen. Hulp, met name aan veelbelovende initiatieven in het woud van fondsen en funding, is van belang om experiment en verbinding verder te helpen.

Inzet van de PvdA:
blijvende steun voor programmering op bijzondere locaties zoals theater op het Vuurtoreneiland en landelijk Noord, evenementen op de scheepshellingen van NDSM, theater op het Zonneplein en het Purmerplein, poëzie op de pont.
de PvdA stimuleert de aanstelling van een fondsen- en subsidieloods voor initiatiefnemers ten behoeve van ondersteuning en wegwijzen bij fundraising e.d.
onderzoek naar de mogelijkheden van een boulevard met kunstgaleries in de rij loodsen bij de NDSM-pont (Van Riemsdijkweg)
versterken van cultuur- en kunstaanbod in wijken en buurten
muziek en kunst op scholen (cultuureducatie): blijvend aanbod van muziekschool en beeldend kunstenaars in primair onderwijs
cultuur aan de IJ-oever intensiever verbinden met cultuur in de achterliggende wijken. Meer afspiegeling van Noord bij publiek
permanente verleiding om culturele instellingen én hoger kunstonderwijs naar Noord te trekken
stimuleren samenwerking bewoners en kunstenaars voor en in de buurt.

Samengevat
Ook in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen, in de nieuwe bestuurscommissie, blijft de PvdA bouwen aan Noord. We laten ons niet verleiden tot gesomber over de vraag waar je wel of niet over gaat, maar komen op voor bewoners en bedrijfsleven van Noord. De vijf speerpunten waarop de PvdA de komende vier jaar extra wil inzetten is:
werk en de aanpak van groei van werkgelegenheid voor de Noordse beroepsbevolking
schone, hele en veilige buurten met verbetering van de publieke ruimte
voldoende betaalbare huisvesting, verbetering van de doorstroming op de woningmarkt en tijdig opknappen van woningen
armoedebestrijding en zorg voor elkaar
duurzame ontwikkeling van Noord .

Bij de aanpak van deze vijf speerpunten en alle andere punten uit dit verkiezingsprogramma wil de PvdA de rol van vrijwilligers en van buurtinitiatiefnemers versterken. Bewoners komen meer aan het roer te staan, buurtinitiatieven en buurtondernemingen krijgen meer vertrouwen en dus meer mogelijkheden om zélf, dichtbij de mensen in buurten en wijken, vragen en problemen aan te pakken. De PvdA wil bewonersinitiatieven extra ondersteunen, met kracht en zonder overbodige regels en procedures. Daarmee wil de PvdA ook meer verbinding stimuleren: tussen buurtinitiatieven, tussen actieve bewonersorganisaties, tussen bewoners, corporaties en bedrijfsleven.
De PvdA wil leefbare en vitale buurten en wijken in Noord, de buurteconomie krijgt nieuwe impulsen. Maar daarbij laat de PvdA mensen met een smalle beurs niet in de steek. Wij willen blijven investeren in betaalbaar wonen, in een resultaatgerichte aanpak van werkloosheid, in schone, hele en veilige buurten en in voldoende zorg voor ouderen en mensen met een beperking.
Noordbreed wil de PvdA blijven investeren in een verdere versterking van de werkgelegenheid en de aantrekkingskracht van Noord voor nieuwe bedrijven, instellingen en hoger onderwijs. We werken hard aan vermindering van voortijdige schooluitval en verbetering van de kwaliteit van scholen. Kunst en cultuur blijven we stimuleren met fondsen en ruimte voor nieuwe initiatieven. Oude wijken worden opgeknapt, nieuwe gevarieerde wijken worden gebouwd. Duurzaamheid staat centraal en Noord blijft groen en mooi. De PvdA blijft werken aan Noord!

Kies voor een actieve politiek die initiatieven in wijk en buurt versterkt!
Kies voor de PvdA!
Kies voor de toekomst van Noord!